Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan Ht-18 Normer & värden (lejonkulan)

Skapad 2018-10-03 13:43 i Sandtorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Innehåll

Avdelning

Lejonkulan

Prioriterat mål

Den växande rörligheten över nationsgränsen skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund. 

Nuläge

1. I dagsläget har övervägande av barnen i barngruppen svenska som modersmål men det finns ungerska som modersmål. Det finns andra etniciteter längre bak i barnens familjer som vi ska lyfta. Vi tar tillvara på språkkunskaperna en av pedagogerna har. 

2. Vi har endast lyft de svenska traditionerna, vi vill dock bli bättre på att lyfta fram andra kulturers traditioner. 

3. Vi ska beställa dockor med olika etnicitet för att visa på vår kulturella mångfald. Vi har lånat böcker som visar på kulturell mångfald, olikheter och allas lika värde. Vi arbetar dagligen med att diskutera tillsammans med barnen hur vi behandlar varandra, hur vi visar respekt och hur vi är mot våra medmänniskor.  Vi arbetar ibland med de "svarta" lådorna för att påvisa allas lika värde, detta är dock något vi önskar bli bättre på att lyfta in i vår vardag. 

Utveckling pågår när barnen

1. När barnen som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Vi vill utveckla de andra barnens förståelse för olika språk, vart de talas och hur det låter. 

2. När barnen uppmärksammar andra kulturers högtider.

3. Vi vill att barnen ska öka sin förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Så ska vi arbeta för att nå dit

1.

Vi satsar på att pedagog med ungerskt språk ska prata ungerska med barnet med det modersmålet.

Vi vill lyfta in flera språk i verksamheten, till exempel genom sagor, sånger och musik. Vi kan använda oss av QR-koder för att få in detta.

Utifrån vårt pågående projekt bockarna Bruse under året, i detta arbete tänker vi lyfta in och belysa de olika språken. 

Vi kommer att samverka med hemmen för att lyfta in språken. 

 

2. 

Vi kommer att lyfta fram olika traditioner för att påvisa olikheter. Vi ska använda oss av en mångkulturell kalender på vår morgonsamling när vi går igenom dagen. Vi kommer att ha diskussioner om högtider och om hur det firas i andra länder. 

 

3.

Vi ska beställa dockor med olika etnicitet för att visa på vår kulturella mångfald.

Vi ska fortsätta att låna böcker på biblioteket för att påvisa kulturell mångfald och allas lika värde. 

Vi ska arbeta med kompis böckerna och de "svarta" lådorna för att öka barnens förståelse för olikheter och för hur vi behandlar våra medmänniskor med respekt.

Så här ska vi följa upp

Vi dokumenterar både på individen och gruppens lärlogg med text och bild för att sedan veckovis reflektera och analysera över hur aktiviteterna främjar barnens grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Vi följer upp detta veckovis vid varje avdelningsplanering. 

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentars rutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Pedagogen med Ungerska som modersmål har har vissa stunder pratat på ungerska med barnet med ungerskt modersmål- Vårdndshavarna är väldigt positiva till detta.

Dockor med olika etniska har inhandlats och vi pedagoger med barnen samtalade om varifrån dessa dockor " adopterades ifrån"

Vi frågade de barnen som har andra etniska bakgrunder var deras vårdnadshavare kommer ifrån där efter lärde vi oss sången " Broder Jakob" på Engelska, Ungerska, Finska, Romani och Svenska.  Resultatet av detta fick vårdnadshavarna höra på föräldramötet.

Mångkulturell kalender har inte köpts in till samlingen.

Bockarna Bruse sagan har inte berättats med andra språk utan vi fortsätter med den saga i Läslyftet.

" Svarta lådorna" brukar läsas av pedagog med de blivande skolbarnen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: