Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet på Sörviks förskola

Skapad 2018-10-03 16:52 i Sörviks förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
En planering för hur vi arbetar för att i de nya barngrupperna lära känna varandra och skapa trygghet för alla barn och vuxna.

Innehåll

Var är vi?

Våra grundläggande mål är att barnen på förskolan ska känna trygghet, glädje och tillit till sin egen förmåga. Vi vill även att barnen ska uppleva att de duger som de är och att de sätt vi alla är olika på är en tillgång för gruppen. Vi ser att barnen (både nya och "gamla" barn) behöver lära känna varandra, våra nya rutiner samt känna tillhörighet i gruppen, allt för att öka känslan av trygghet - vilken är en förutsättning för att utveckling och lärande ska kunna ske på bästa sätt! Vi arbetar hela tiden utifrån att skapa en trygg miljö för alla barn, men det är extra viktigt vid förändringar, såsom vid inskolning.  

Vart ska vi?

Syftet är:

 • Att alla barn ska lära känna varandra.
 • Att barnen känner sig trygga på avdelningen och förskolan.
 • Att barnen känner sig trygga med all personal.
 • Att vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan.
 • Att alla barn ska känna tillhörighet i barngruppen.
 • Att ge förutsättning för god lek, väcka barnets nyfikenhet och intresse för förskolan.
 • Att alla barn ges möjlighet att påverka sin situation på förskolan.
 • Att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • Att skapa en miljö som ger barnen bästa möjligheter att känna samhörighet.

Vi strävar efter att: 

 • Skapa en trygg och öppen relation med vårdnadshavare.
 • Få en trygg barngrupp där barnen känner sig hörda och sedda.

Hur gör vi?

- Vi skapar en lugn och harmonisk inskolning där alla pedagoger är delaktiga och där vi tillsammans har det yttersta ansvaret. Detta för att barnen som skolas in ska ha goda möjligheter, att skapa en nära anknytning till flera av pedagogerna. Vi följer barnen och respekterar vem de skapar sig en trygg anknytning till, men jobbar för att de skall få en god relation med alla pedagoger.

- Vi skapar en lockande miljö där barnen lätt kan se förskolans utbud av material och aktiviteter, för att locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet. Lärandemiljön är föränderlig och omvandlas kontinuerligt utifrån barnens behov.

- Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att lyssna och återkoppla.

- Vi befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs. Vi introducerar materialet för barnet genom att leka tillsammans.

- Vi använder bilder på barnen samt deras namn i hallen, på deras lådor, på stolar och vid samling för att de ska känna tillhörighet samt lära känna varandra. 

- Vid vår samlingsmatta kan barnen varje dag se vilka barn som är i förskolan och vilka som är lediga/sjuka. 

- Vid terminens start arbetar vi fram tydliga rutiner. Vi vill att barnen ska möta en tydlighet i hur dagen ser ut hos oss. Rutiner, t ex blöjbyten, av- och påklädning och matsituationer, är också tillfällen för lärande. Vi utmanar varje enskilt barn utifrån deras utvecklingsnivå, ger dem tryggheten och glädjen i att känna att de kan, samt ger dem inspiration att försöka klara mer.

- För att barnen lättare ska bli sedda och våga ta plats och för att vi ska kunna genomföra undervisning under lugnare former delar vi ofta in oss i mindre grupper. 

- För att skapa god lek deltar personal aktivt i leken. 

Förutsättningar

Vi för kontinuerligt samtal kring barnet/barnen i arbetslaget samt ger den dagliga kontakten med föräldrarna hög prioritet. Att skapa trygghet för alla i förskolan är ett ständigt fortlöpande arbete som kräver närvarande pedagoger, dokumentation, reflektion och analys.

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att skriva reflektioner. Vi har en vision om att barnen själva kommer att vara delaktiga i dokumentationen genom att fotografera, samtala och reflektera tillsammans. Syftet med dokumentationen är att barnen ska ges möjlighet att upptäcka sin egen lärprocess. Ur ett etiskt perspektiv fotograferar vi ofta med fokus på den aktiviteten som pågår. Vi undviker att fotografera på ett sådant sätt där barnet kan synliggöras och vi frågar alltid efter barnets tillåtelse vid fotografering.

Hur blev det?

Utvärdering 

 • Vilket lärande har vi sett hos barnen inom lek och kommunikation?
 • Har förståelsen hos barnen förändrats inom lek och kommunikation? 
 • Hur har vi sett att det VÄXANDE MÖTET hjälpt barnen att utvecklas i lek och kommunikation? 
 • Hur har vi sett att det LEKFULLA LÄRANDET hjälpt barnen att utvecklas i lek och kommunikation? Hur svarade barnen på de planerade aktiviteterna? 
 • Hur har barnen använt den UTMANANDE MILJÖN? Hur har de svarat på eventuella förändringar i miljön?

Vi utvärderar fortlöpande, dels naturligt genom vardagliga samtal vilket gör att vi då utvärderar tillsammans med barnen, samt i arbetslaget under våra arbetslagsträffar. Vi observerar och uppmärksammar barnens utveckling och lärande,  På utvecklingssamtal utvärderar vi tillsammans med föräldrar.

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: