👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yogasaga

Skapad 2018-10-04 12:54 i Kongahälla förskola Kungälv
Förskola
Med yogan och massage vill vi ge barnen verktyg för att skapa lugn och ro. Men även ett lustfyllt lärande med lek och ord, berättande med sagor i kombination med yogapositioner. Rörelser och att lära känna sin kropp och utveckla sin kroppsuppfattning. Vi kommer använda oss av sagan, bland annat ”Den fula ankungen” för att få en röd tråd genom resten av verksamheten.

Innehåll

Mål

• Att stärka barnen så att de känner sig trygga i sig själva, skapa en medvetenhet att de är unika och bra precis så som de är.

• Att utveckla egenskaper så som att behandla sina vänner fint och respektfullt sätt.

• Kroppsmedvetenhet, barnen får utveckla sin grovmotorik så som balans, hitta styrka och kraft. Barnen får uppmärksamma andetaget, med olika andningsövningar. 

• Stötta barnen att utveckla sin egen drivkrafter.

• I yogan vill vi uppmärksamma känslor och sinnen.

• Utveckla talspråk, ordförråd, uppmärksamma begrepp, så som balans, hund, träd, stor liten. Användande av yoga sagor och massagesagor. I yogasagorna barnen får höra berättelser och själv delta i den genom att exempelvis vara hunden, trädet, floden osv.

• Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp. Att kunna enskilt vara på sin matta och utöva yoga. Att vi tillsammans gör  olika övningar.

• Barnen får verktyg för att skapa lugn och ro.

 

Orsak till valt mål

Vi vill

• Utveckla barns lust att lära, språk, matte, teknik, kroppsmedvetenhet 

• Öka barnens välbefinnande 

• Barnen skall känna sig trygga i sig själva och i gruppen

• Utveckla barns medvetenhet om hälsa

• Utveckla sina förmågor till samarbete

• Utveckla sina förmågor att fungera enskilt

 

Så här planerar vi att arbeta för att nå målen

• Yoga/ Kroppsuppfattning. Barnen får utöva yoga positioner och uppmärksamma andetaget genom olika andningsövningar.

• Språk, barnen får tillägna sig många begrepp i yogan, begrepp som de också utövar i ett görande så som balans. När vi exempelvis gör yogapositioner hunden, ser de en bild på en hund, och bild på hur man står i positionens. Vi instruerar också positionen, med det får vi också med många begrepp, på våra olika kroppsdelar så som händer och fötter. Vi använder oss av yogasagor, där de olika positionerna finns med, och vi får in dem i berättandeform. 

• Våra sinnen, vi använder oss av lugn musik, och dämpad belysning på våra yogastunder, ett sätt att komma ner i varv.

• Lek, genom att baren får föreställa sig att vara en hund, blomma fjäril, så triggar det deras fantasin, på ett lustfyllt sätt.

• Matematik, vi räknar tillsammans.

• Familjesamverkan, genom att förmedla om yogan med muntlig och skriftlig information. Att få information av föräldrar om barnen utövar yoga hemma är alltid lika roligt.

• Känslor, i yogan får alla känslor komma på besök till oss och vi uppmärksammar dom.

• Bild, vi har bilder på yoga positioner och det positionerna föreställer uppsatta i miljön.

• Bilder på barnen när de gör yogapositionerna, så att vi tillsammans kan reflektera. 

• Sammarbetsövningar att hjälpa varandra i de olika yogapositionerna.

• Fungera enskilt, att kunna utföra yoga på sin matta. 

 

Det här resultatet förväntar vi oss

Barnen kommer att 

• Utveckla sitt språk, fantasi, matematik, teknik

• Utveckla sin lust att lära

• Utveckla sin kroppsuppfattning/grovmotorik

• Utveckla sin medvetenhet om hälsa och vad som är bra för oss.

• Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016