Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Lag, rätt och massmedia v34-42

Skapad 2018-10-04 13:26 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Samhällskunskap
Sverige är en rättsstat och alla medborgare är lika inför lagen. Detta innebär bland annat att Sveriges domstolar och rättegångar är öppna och kan bli granskade. Under det här momentet kommer du att lära dig mer om rättigheter och skyldigheter, hur samhället ser ut och vad det innebär att leva i en demokrati. Du kommer att öva dig att ta ställning i olika frågor, resonera enskilt och i grupp samt öva på att se saker utifrån olika perspektiv.

Innehåll

Vad 

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Varför 

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Hur 

 • Gemensamma genomgångar
 • Film om rättegång
 • Läsa faktatexter enskilt och gemensamt
 • Kontinuerlig nyhetsbevakning
 • Resonera kring samt lösa uppgifter enskilt och i grupp
 • Skriva en gemensam begreppslista

 

 

Utvärdering av kunskaper:

 • Skriftligt prov v.39
 • Skriftliga uppgifter, resonerande kring olika frågeställningar
 • Muntligt resonerande, enskilt och i grupp
 • Enskild skriftlig inlämningsuppgift

 

Veckoplanering:

 Vecka 34

·     Introduktion Lag och rätt

    Mål för veckan: Förstå skillnaden mellan regler, normer och lagar samt veta vilka Sveriges grundlagar är.                

    Frågor du ska kunna besvara och diskutera:                                                                                                     s.100-103                     

 1.      Vad är en regel? 
 2. Vad är en lag?
 3. Vad är det för skillnad på en regel och en norm?
 4. Varför har vi lagar och regler?
 5. Vilka är Sveriges grundlagar? 

Begrepp: Regel, Lag, Rättsstat, Grundlag, Majoritet, Kvalificerad majoritet    

Länkar: Presentation sida 1-7                                         

Vecka 35

·      Brott och brottsstatistik

     Mål med veckan: Få en förståelse för varför människor begår brott och vilka konsekvenser det får samt kunna hämta information från statistik.

      Frågor som du ska kunna besvara och diskutera:                                                                 s. 105-109

 1.        Vilka är Sveriges grundlagar? 
 1.      Vilka är de vanligaste brotten i Sverige
 2.      Ge 3 exempel på varför människor begår brott
 3. Ge exempel på vilka konsekvenser brott kan få för individer och grupper                                                                                          

Begrepp: Straffmyndig, Mörkertal, 

Vecka 36

Från brott till straff

Mål med veckan: Ni ska förstå händelsekedjan från brott till rättegång

Frågor som du ska kunna besvara och diskutera:                                                                                      s.110-112

 1. Vad gör polisen när ett brott har begåtts? 
 2. Vad är en åklagare?
 3. Vad gör en åklagare när ett brott har begåtts?
 4. Vad menas med begreppen förundersökning, bevis, husrannsakan, rättssäkerhet, väcka åtal

·         Begrepp: Förundersökning, bevis, husrannsakan, gripa, anhålla, häkta, åklagare                                                                                                           

Vecka 37

Från brott till straff

Mål med veckan: Ni ska förstå händelsekedjan från brott till straff

Frågor som du ska kunna besvara och diskutera:                                                                                     s.113-117

 1. Vilka personer finns med en rättegång?
 2. Vad gör dessa personer?
 3. Ge exempel på olika påföljder (straff)
 4. Ge exempel på ringa, normalt och grovt brott
 5. Varför får man en påföljd (straff)?

 

·    Repetera – Repetition utifrån behov samt arbete med instuderingsfrågor

 

 

Vecka 39

Prov

Vecka 40 

Media

Mål med veckan: Få en förståelse för vad media är och vilka uppgifter media har.

Frågor du ska kunna besvara:                                         s. 52-57

 1. Vad menas med begreppet media?
 2. Ge exempel på olika typer av media.
 3. Vilka uppgifter har media?
 4. Vad menas med tredje statsmakten?

Begrepp: Media, Massmedia, desinformation, tredje statsmakten

Vecka 41

Media

Mål med veckan: Förstå vad en nyheter är samt kunna förstå hur man söker information

Frågor du ska kunna besvara:                                       s.57-58

 1. Vad är en nyhet?
 2. Hur väljs nyheter ut?

Vecka 42 - 43

Media

Mål med veckan: Visa att ni kan söka information och resonera kring källors trovärdighet

Du kommer att under veckorna lära dig att söka efter information samt värdera källor. Det kommer ni att göra genom en uppgift som ska lämnas in under vecka 43.

Uppgifter

 • 7B Lag och rätt

 • 7A Prov lag och rätt

 • Källkritik

 • Källkritik

 • Källkritik

 • Prov Lag och rätt

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: