Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkens Förskola Giraffen - Barns inflytande HT 2018 - VT 2019

Skapad 2018-10-04 15:29 i Arkens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former - Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7). Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapsökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna. Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8). Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningsätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagssamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9). Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

Innehåll

Läroplansmål

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar […] och verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras.”

 

Planerade insatser

Vi arbetar med vårt värdegrundsmaterial - Alfons vänskapslåda där vi pratar om känslor, hur man är en bra kompis och utvecklar vårt värdegrundsarbete. Vi fortsätter att arbeta med vår tumtavla där barnen kommer på nya saker som vi sätter upp på tavlan om hur man är en bra kompis. Denna påminner oss dagligen om hur vi är mot varandra. Vi lånar böcker på förskolebibloteket och stadsbibloteket där vi gör medvetna bokval som vi introducerar för barnen och samtalar kring. Vi kommer att fortsatt ha kompisrelationer som en stående punkt på samling. Pedagogerna ska vara goda förebilder. 

 

Förväntade effekter/Målkriterier

Vi ser att vi närmar oss läroplansmålen när barnen..

  • Framför sina önskemål och åsikter på ett respektfullt sätt
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar. tex städar undan efter sig, erkänna sina misstag

 

 

Metodval

Vi kommer att använda oss av intervjuer, observationer samt dokumentation i form av bilder.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: