Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget i litteraturen

Skapad 2018-10-04 19:21 i Alléskolan Lerum
Grundskola 9 Svenska
I läsgrupper kommer ni läsa olika böcker med anknytning till andra världskriget. Högläsning och övning på lässtrategier kommer varvas med egen läsning och boksamtal. Enskilt kommer ni göra två bokloggar eller vloggar och sen avsluta med en bokanalys.

Innehåll

Läslogg/läsvlogg

När du har läst ¼ och ¾ av boken ska du göra en läslogg. Du kan välja att göra en muntlig eller en skriftlig logg. I loggarna ska du redogöra för vad som har hänt i boken, beskriva personer och miljöer samt redogöra för dina funderingar av händelserna.

När du har läst klart boken kommer du på lektionstid skriva en bokanalys. Ju bättre läsloggar/vloggar du har gjort desto lättare kommer analysarbetet att gå. Du lämnar in dina läsloggar/vloggar samtidigt som du lämnar in din bokanalys i classroom.

 

Följande ska du tänka på när du gör din läslogg/vlogg:

Endast vid första loggen:

Hur börjar boken? Kastades man direkt in i en händelse eller byggdes handlingen upp genom en presentation av personer och miljö för att sedan upptrappas?

Kan tas med varje gång du gör en logg:

Beskriv vad som hänt. Vem gjorde vad? Och vad ledde det till?

Vad har du inte fått reda på (än)?

Beskriv de viktigaste personerna och platserna i boken. Motivera.

Berätta vad du tror kommer att hända längre fram i handlingen. Motivera.

Var det något som du tyckte var överraskande och tankeväckande? Hitta ett passande citat som du kan använda dig av för att belysa det du tycker.

 

Bokanalys (på lektionstid).

Stödfrågor till förmågan att sammanfatta:

 • Sammanfatta hela handlingen från början till slut (kortfattat, max ca. 150 ord). Fokusera på den övergripande handlingen och ha bara med eventuellt viktiga detaljer.

Persongalleri

 • Vilka är de viktigaste personerna? Motivera.
 • Vad gör personerna? Motivera.
 • Hur är de som personer? Hur förstår man det?
 • Karaktärsutveckling - välj en person och beskriv hur den person ändrar sig under berättelsens gång. Förklara vad det är som gör att hen förändras.

Platsbeskrivning

 • Beskriv någon viktig plats? (varför är den viktig, hur ser den ut)
 • Vad betyder platsen för personerna i boken?
 • Vad betyder platsen för dig som läsare?

Viktiga händelser

 • Vilka är de viktigaste händelserna och vad leder de till? Motivera.
 • Resonera kring vad de viktigaste händelserna i texten leder till för några av personerna i texten?
 • Resonera kring de viktigaste händelserna. Vad spelade de för roll för textens handling (för dig som läsare)?

Dramaturgi

 • Hur är boken uppbyggd? (Kronologisk ordning, tillbakablickar, parallellhandlingar, spänningsskapande moment, presentationer av miljö/karaktärer, konflikt/problem etc.)
 • Vad tycker du om dramaturgin? Motivera.

 

Stödfrågor till förmågan att tolka och resonera om textens budskap:

 • Vad hittar du för tydligt budskap i boken? Motivera.
 • Kan du hitta något budskap som går att läsa mellan raderna? Motivera.
 • Vad har boken för tema? Motivera.
 • Vad vill författaren säga med boken? Kan man lära sig något mer av boken?
 • Hur tänker du runt det som har hänt i boken? Finns det några kopplingar till sådant som du eller någon i din närhet varit med om?
 • Kan du hitta några kopplingar mellan bokens handling och  aktuella eller historiska händelser? Motivera.
 • Påminner texten om något annat du läst eller sett? T.ex. sättet den är skriven på, handlingen eller vad den väcker för känslor.
 • Finns det några symboler i boken? I så fall vilka och vad står de för?

 

Stödfrågor till förmågan att resonera och dra slutsatser om verket och författaren:

 • Sök fakta om författaren och hens liv.
 • Finns det någon koppling mellan någon händelse i författarens liv och någon händelse i boken? Motivera.
 • Finns det någon koppling mellan någon miljö/plats i författarens liv och någon miljö/plats i boken? Motivera.
 • Finns det någon koppling mellan någon person i författarens liv och någon av karaktärerna i boken? Motivera.
 • Finns det något i textens språk (ordval, talspråkligt, dialekt etc.) som går att koppla ihop med författarens liv?

 

 • När skrevs boken? Var skrevs boken? Hur märks det? Motivera.
 • Alla människor lever i olika sammanhang och med olika förutsättningar. Kan du hitta något i boken som gör det tydligt att boken påverkats av när och var den skrevs?
 • Resonera kring hur boken har påverkats av den kultur den tillkommit i (t.ex Sverige, Tyskland, Ungern eller Polen).
 • Resonera kring hur boken har påverkats av det historiska sammanhang den tillkommit i (t.ex. 1940-tal eller 2010-talet).

 

Stöd till förmågan att skriva olika sorters texter och anpassa till språkliga normer och strukturer:

 • Styckeindelning
 • Punkt och stor bokstav
 • Korrekt stavning
 • Textbindning
 • Talspråk/skriftspråk
 • Meningsbyggnad (både korrekt och varierad)
 • Varierat ordval
 • Korrekturläs
 • Kamratrespons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsa med flyt och resonera om en skönlitterär bok - Lärandematris

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt (Jag använder lässtrategier för att underlätta min läsning.)
 • Sv  E 9
Jag gör oftast paus vid stora skiljetecken som t.ex. punkt. Jag anpassar läsningen vid några tillfällen utifrån olika skiljetecken t.ex. betonar vid fråga, utropstecken.
Jag gör paus vid skiljetecken som t.ex. punkt och kommatecken. Jag anpassar alltid läsningen utifrån olika skiljetecken t.ex. betonar vid fråga, utropstecken. gör pauser vid nytt stycke och försöker dela upp texten i meningsfulla avsnitt.
Jag gör paus vid skiljetecken som t.ex. punkt och kommatecken. Jag anpassar alltid läsningen utifrån olika skiljetecken t.ex. betonar vid fråga, utropstecken. Jag använder röstläge för att visa nyanser i texten, t.ex. viskar. gör pauser vid nytt stycke och delar upp texten i meningsfulla avsnitt.
Läsa med flyt (Jag använder lässtrategier för att underlätta min läsning.)
 • Sv  E 9
Jag använder någon av följande lässtrategier: -förutsäger vad jag tror kommer hända i boken. -visualiserar texten (ser framför mig det som jag läser om). -gör textkopplingar (till mitt eget liv, till något annat i texten eller annat du läst och till något annat som har hänt i världen/världshistorien) och drar slutsatser. -klargör otydligheter genom att ta reda på sådant jag inte förstår, t.e.x ord. -sammanfattar tyst för mig själv allt eftersom jag läser.
Jag använder flera olika lässtrategier:
Jag använder alla lässtrategier:
Sammanfatta
 • Sv  E 9
Jag sammanfattar handlingen och beskriver kort miljön och huvudpersonerna i boken.
Jag sammanfattar handlingen och beskriver miljön och huvudpersonerna i boken väl.
Jag sammanfattar handlingen och beskriver på ett välutvecklat sätt miljön och huvudpersonerna i boken samt resonera kring deras beteende. Jag beskriver mina egna tankar om huvudpersonerna.
Tolka och resonera om textens budskap
 • Sv  E 9
Jag beskriver bokens budskap.
Jag beskriver bokens budskap och förklarar hur jag drog den slutsatsen.
Jag beskriver bokens budskap och förklarar hur jag drog den slutsatsen. Jag kopplar mina slutsatser till sådant som jag har varit med om eller hört talats om.
Resonera och dra slutsatser
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
Jag ger något exempel på varför jag tror att författaren har skrivit denna bok. Jag ger ett exempel på hur samhället kan ha påverkat författaren att skriva boken.
Jag ger några exempel på varför jag tror att författaren har skrivit denna bok. Jag ger några exempel på hur samhället kan ha påverkat författaren att skriva boken och förklarar hur jag dragit dessa slutsatser.
Jag ger flera exempel på varför jag tror att författaren har skrivit denna bok. Jag ger flera exempel på hur samhället kan ha påverkat författaren att skriva boken. Jag kopplar mina tankar till sådant som jag har varit med om eller hört talats om.
Struktur
 • Sv  E 9
Jag försöker dela in texten i stycken.
Jag använder för det mesta fungerande styckeindelning. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Jag använder styckeindelning på ett fungerande sätt. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Språk och meningsbyggnad
 • Sv  E 9
Jag varierar mina ord till viss del och orden passar ihop med texten. Jag startar oftast meningar på samma sätt. Jag använder enkel textbindning genom sambandsord t.ex. och, så, men, när, för. Meningsbyggnaden är oftast rätt.
Jag varierar mina ord (jag använder något/några ämnesspecifika ord). Jag försöker starta meningar på olika sätt. Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord t.ex. eftersom, därför att och antingen eller. Meningsbyggnaden är varierad med korta och långa meningar, huvudsatser och bisatser, för att skapa ett bra flyt.
Jag varierar mina ord och ordvalet är passande och höjer kvaliteten (jag använder flera ämnesspecifika ord). Jag startar meningarna på olika sätt. Jag använder välutvecklad textbindning genom varierade sambandsord. Meningsbyggnaden är medvetet varierad med korta och långa meningar för att skapa tempo och ett bra flyt. Meningarna består av flera satser och bisatserna används både i början, i slutet och som en inskjutande del i meningarna.
Skrivregler
 • Sv  E 9
Jag använder stor bokstav på ett säkert sätt. Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken på ett ganska säkert sätt. Jag gör några stavfel.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och stor bokstav på ett säkert sätt. Jag är säker på stavning. Jag använder orden "de" och "dem" oftast på ett korrekt sätt. Jag är ganska säker på kommatering.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken, stor bokstav på ett säkert sätt. Jag är säker på stavning. Jag använder orden "de" och "dem" på ett korrekt sätt. Jag är säker på kommatering.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: