Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmera mera!

Skapad 2018-10-05 07:33 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Matematik Bild SO (år 1-3) Svenska
Vilken spännande tid vi lever i! Hur ser livet ut för människor runt om i världen? Har alla Internet, mobiltelefoner eller ens el? Vad är egentligen källkritik, algoritmer och programmering? Kommer vår tid kallas Teknikåldern? Eller vad kommer framtidens människor kalla vår tidsperioder om några hundratals år?

Innehåll

Vi kommer arbeta med teknik och maskiner på olika sätt och i relation till olika delar i världen. När vi lämnar området vill vi ha hjälpt eleverna att förstå att vårt samhälle är mycket föränderligt och hur det i sin tur kräver att vi är nyfikna, källkritiska och analyserande. 

Som alltid är det barnens förkunskap, nyfikenhet och drivkraft som styr projektets utformning. Det vi med säkerhet vet är att vi kommer arbeta med ovanstående på följande sätt: 

Vi kommer ...

- använda olika källor och diskutera de tre frågorna: Vem skrev texten? När skrevs texten? Varför skrevs texten? 

- skriva skönlitterära texter med tydliga inslag av teknik, och använda det vi lärt oss som research. 

- göra illustrationer av våra tankar om vad tekniken i framtiden kommer innebära.   

- programmera en kompis genom händelsekort. 

- använda Ipadsen till att spela enklare programmeringsspel. 

- titta på teknik och maskiner i de olika världsdelarna och se vilka likheter och skillnader vi kan se. 

- diskutera hur man genomför en intervju. 

- intervjua någon som är född 1900-nånting om hur teknik och maskiner såg ut när de var unga. 

- redovisa vår intervju för en liten grupp. 

- diskutera mobiltelefonen och de sociala medierna och formulera åsikter. 

- göra en kort stop motion film 

 

Vi utvärderar alltid våra arbetsområde fortlöpande för att omedelbart göra korrigeringar i upplägget för bästa undervisningsresultat, men som större utvärdering i slutet av området kommer vi i små grupper ha muntliga diskussioner och enskilt svara på flervalsfrågor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: