Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen

Skapad 2018-10-05 11:17 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Biologi
En promenad i naturen ger inte bara frisk luft utan den kan också ge oss fina bilder, goda dofter och även kanske en eller annan svamp eller bär. Naturen och människan hör ihop på så många olika sätt och vi är beroende av varandra. Vi påverkar också varandra. Men hur? Under området kommer vi att utveckla kunskap kring detta samband. Vi kommer också att lära oss mer om olika ekosystem och vad som finns i ett ekosystem.

Innehåll

 

Naturen

Åk 5

Syfte: Området ska leda till att du utvecklar ...

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

Mål: Efter avslutat område ska du kunna ...

 • kunna söka naturvetenskaplig information och då använda olika källor och föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. 

 • kunna använda informationen som du söker för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Planera, genomföra och jämföra fältstudier:

 • kunna genomföra en enkel fältstudie utifrån en given planering och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 

 • kunna använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. 

 • kunna jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. 

 • kunna göra eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Grundläggande kunskaper:

 • ha grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. 

 • kunna  beskriva och ge exempel människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. 

 • kunna ge exempel organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Innehåll: Under området kommer du att arbeta med ...

 • ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

 • djurs liv, fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

 • ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

 • naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

 • organismers anpassning till olika livsmiljöer.

 • enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

 • hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

 • dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

 • tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Arbetsformer: Under området kommer du att arbeta ...

 • läsa olika faktatexter

 • skriva faktatexter

 • söka information

 • genomföra fältstudier

 • arbeta enskilt/par/grupp/helklass

 • se på film

Bedömning: I bedömningen kommer du att bedömas utifrån hur du ...

  • hur du söker och använder information.

  • hur du planerar, genomför och dokumenterar fältstudier.

  • dina grundläggande kunskaper.

   Du kommer att bedömas utifrån en faktatext (ämnesövergripande med svenskan), ett prov du genomför skriftligt samt en fältstudie du gör i grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Naturen

Du når ännu inte målet
E
C
A
Samtala och diskutera
Du kan samtala och diskutera frågor om naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Du samtalar ännu inte om och diskuterar enkla frågor som naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du samtalar om och diskuterar enkla frågor som naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du samtalar om och diskuterar enkla frågor som naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till för samtalen och diskussionerna framåt.
Du samtalar om och diskuterar enkla frågor som naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Söka information
Du kan söka information. Du använder flera källor och för resonemang om användbarheten.
Du söker ännu inte naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du söker naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du söker naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du söker naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Skapa texter
Du kan skapa texter.
Du använder ännu inte din hittade information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du använder din hittade information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du använder din hittade information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du använder din hittade information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Genomföra fältstudier
Du kan genomföra fältstudier utifrån planeringar.
Du genomför ännu inga enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
Du genomför enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver kontinuerligt stöd av lärare eller av detaljerade instruktioner.
Du genomför enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Du genomför enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan enskilt, eller som aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut
Göra planeringar
Du kan formulera frågeställningar och göra planeringar.
Du bidrar ännu inte till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan ge ett förslag på hur en undersökning kan utformas, men endast i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen.
Du formulerar enkla frågeställningar och planeringar som efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan ge förslag på hur en undersökning kan utformas i sin helhet, men där förslaget är ofullständigt i något avseende. Förslagen går med någon bearbetning att arbeta systematiskt utifrån.
Du formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan planera för en undersökning, där planeringen innehåller: • Vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstanta, • I vilken ordning momenten ska genomföras, samt • Vilken material som ska användas.
Använda utrsrustning
Du kan använda utrustning på rätt sätt.
Du använder ännu inte utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Vid genomförandet hanterar eleven utrustningen så att brister i säkerhet uppstår.
Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak ändamålsenligt sätt. Du kan hantera eventuella instrument på ett säkert sätt.
Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat
Du kan jämföra resultat och ge förslag på förbättringar som kan göras.
Du jämför ännu inte dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du jämför dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du jämför dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du jämför dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera
Du kan dokumentera en undersökning.
Du gör ännu inte enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild. Du kan föra anteckningar om din undersökning i text och bild, men anteckningarna är sporadiska.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild. Du kan föra anteckningar om din undersökning i text och bild, men kan brista i noggrannhet eller fullständighet.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild. Du kan föra noggranna och systematiska anteckningar i text och bild.
Kunskaper om biologiska sammanhang
Du har kunskaper om biologiska samband och kan beskriva dessa, ge exempel och använda biologins begrepp.
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband med relativt god användning av biologins begrepp
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp
Samband i naturen
Du kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen. Du gör kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du beskriver och ger ännu inte exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du beskriver och ger exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Livets utveckling och anpassning
Du kan berätta om livets utveckling och ge exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du berättar ännu inte om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. T.ex. beskriver fåglar och deras anpassning till sina livsmiljöer genom att ge få exempel. Använder få av biologins begrepp.
Du berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer T.ex. förklarar om fåglar och deras anpassning till sina livsmiljöer genom att visa enkla samband. Använder flera av biologins begrepp.
Du berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer. T.ex. förklarar om fåglar och deras anpassning till sina livsmiljöer genom att visa enkla samband och något gemensamt drag .Använder många av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: