👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cellen; Bakterier och virus

Skapad 2018-10-06 18:59 i Elinebergsskolan Helsingborg
Pedagogisk planering med matris kring bakterier och virus.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Allt liv är uppbyggt av något så fantastiskt som celler. Det finns till och med organismer som bara består av en enda cell! Förutom att titta på celler kommer vi också att titta på andra små encelliga organismer och bakterier. Vad är egentligen virus? Om detta ska du få lära dig under de kommande veckorna.

Innehåll

Konkretiserade mål

När vi är klara med detta området ska du:

 • Visa förmåga att söka och använda naturvetenskaplig information i olika källor (K 3, K4).
 • Visa förmåga att resonera källkritiskt (K 3).
 • Visa förmåga att förklara och visa på samband av biologins  begrepp, modeller och teorier (K 10).
 • Visa förmåga att resonera och identifiera samband som rör människokroppens byggnad och funktion (K11)
 • Visa förmåga att dokumentera undersökningar (K 9)
 • Visa förmåga att föra resonemang kring resultatens rimlighet och ge förslag på förbättringar (K 8)
 • Visa förmåga att dra slutsatser med koppling till biologiska modeller och teorier (K 7)
 • Visa förmåga att samtala om frågor som rör hälsa och tar ställning med motivering (K 1)

Undervisningen

Du kommer att på olika sätt få lära dig om:

 • Vilka egenskaper alla levande varelser har. Vad vi anser vara levande.
 • Skillnaden mellan levande, icke-levande och död.
 • Likheter och skillnader mellan olika organismers celler.
 • Den evolutionära utvecklingen från encelliga till flercelliga organismer.
 • Cellens respiration (cellandning) och fotosyntes.
 • Hur bakterier förökar sig och hur de kan se ut.
 • Hur bakterier kan vara nyttiga och hur bakterier kan göra oss sjuka.
 • Sjukdomar som orsakas av bakterier och hur vi kan skydda oss mot bakterier.
 • Upptäckten av antibiotika och hur det har påverkat människornas levnadsvillkor.
 • Varför ”nedbrytare” behövs i naturen.
 • Kunna förklara hur blågröna bakterier skiljer sig från andra bakterier.
 • Vattenblomning och varför det är ett allvarligt miljöproblem.
 • Var vi kan hitta de organismer som kallas arkéer.
 • Vad virus består av, hur de förökar sig och hur de skiljer sig från bakterier.
 • Hur man skyddar sig mot sjukdomar orsakade av virus.
 • Vacciner
 • Upptäckten av vaccin och hur det har påverkat människornas levnadsvillkor.
 • Forskningen kring stamceller.
 • Orsaken till cancer och hur sjukdomen kan behandlas. 
 • Hur man dokumenterar en undersökning i biologi.

 

Begreppslista

 • Organism
 • Cell
 • Mikroskop
 • Bakterier
 • Encelliga alger och djur
 • Muskelceller, nervceller och benceller
 • Vävnad (muskelvävnad, nervvävnad och benvävnad)
 • Organ
 • Membran
 • Cellkärna
 • Cellmembran
 • Cellvägg
 • Klorofyll
 • Klorofyllkorn
 • Biosfären
 • Kocker
 • Baciller
 • Spiriller
 • Penicillin
 • Resistenta
 • Nedbrytare
 • Kompost
 • Förmultnar
 • Ruttnar
 • Blågröna bakterier
 • Vattenblomning
 • Virus
 • Parasit
 • Arkéer
 • Mitokondrier
 • Stamceller
 • Tumörer, godartade och elakartade
 • Cancer
 • Metastaser
 • Cellgfiter
 • Cytostatika

 

Vi kommer att jobba med:

- lärarledda genomgångar och film

- texter och frågor

- att söka naturvetenskaplig information och granska källor.

- skrivuppgifter

- att dokumentera en undersökning

 

Bedömning

Vi bedömer (enligt bedömningsmatrisen):

 • Genomförande och dokumentation av en systematisk undersökning

 • Förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier vid förklaringar

 • Förmåga att resonera om hälsa och sjukdom
 • Förmåga att söka naturvetenskaplig information och granska källor
 • Prov vecka 47

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömnings matris: Cellen; Bakterier och Virus

Ännu ej uppnått
E
C
A
Söka information K3
Förmåga att söka naturvetenskaplig information i olika källor. Förmåga att resonera kritisk
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information K 4
Förmåga att använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Samtala K1
Förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör hälsa. Förmåga att skilja fakta från värderingar. Förmåga att formulera ställningstaganden med motiveringar. Förmåga att beskriva några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kunskaper K 10
Förmåga att ge exempel och beskriva biologiska sammanhang. Förmåga att förklara och visa på samband Förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier i biologiska sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang K 11
Förmåga att resonera om hälsa, sjukdom och visa på samband som rör
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera K 9
Förmåga att dokumentera undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Naturvetenskapliga upptäckerK14
Förmåga att ge exempel på och beskriva några... Förmåga att förklara och visa på samband kring ... Förmåga att förklara och generalisera kring... centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.