👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Vale 8

Skapad 2018-10-07 21:12 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Under starten av den här perioden kommer vi att repetera huvuddelarna från åk. 7. Arbetet kommer därefter att behandla kapitel 1-4 i boken Vale 8. Mexiko, vädret samt mat och turism kommer att vara stora teman i arbetet.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Arbetet kommer därefter att behandla olika kapitel i boken Vale 8. Mexiko, vädret samt mat och turism kommer att vara stora teman. Parallellt med arbetet i boken kommer vi att arbeta med temat: in text och ut text

Innehåll

Övergripande mål enligt kursplanen rörande ämnet spanska:

Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Centralt innehåll / Måldialog

Detta innebär att du som elev skall utveckla dina förmågor kring:

Syfte

Undervisningen i ämnet spanska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer.

Genom undervisningen i ämnet spanska ska du som elev sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Undervisningens innehåll

I undervisningen kommer vi att behandla följande områden:


- Repetition av viktiga fraser och ord från åk 7. 

- Fraser som har att göra med turism och spansktalande länder och resmål. Speciellt Mexiko. 

- Arbeta vidare med räkneord.

- Adjektivens böjningar och komparation.

- Repetition av bestämd samt obestämd form. 

- Repetera hur man uttrycker sig i presens. 

- Hur man uttrycker "måste" (tener+que)

- Hur man uttrycker "framtid" (ir+a)

- Användbara uttryck, som t.ex. hur man beställer på restaurang.

- Geografiska uttryck, t.ex. väderstreck samt namn på länder.

- Ett arbete om hälsa/ idrott (tema Generation-Pep). 

- Ordträning/läxa ( eftersom ordförrådet är nyckeln till att uppfylla läroplanens samtliga krav på produktion (tala/skriva) samt reception (läsa/höra). 

Undervisningsens innehåll, hur?

Läsförståelse: Eleverna läser och tolkar texter, gör medföljande uppgifter i övningsboken samt i kompletterande material. 

Hörförståelse: Lyssna på olika hörövningar och arbeta med uppgifterna som tillhör samt delta i samtal. Eleverna kommer också att få se på spansk musik och film samt tolka lärarens instruktioner på spanska. 

Muntligt produktion: Eleverna kommer att få tillsammans med kamrater samt med lärare att få utföra övningar där dem måste prata spanska och interagera på en grundläggande nivå. Elever ska presentera ett land.

Skriftligt produktion: Eleverna kommer att få skriva dialoger, vykort, beskrivningar av länder (t.ex. Mexico) samt skriva korta texter kopplade till övningsboken. 

Ordkunskap: Målet är att ha glosförhör varje vecka för att eleverna skall förbättra sitt ordförråd. Ca 15-20 st ord per gång.

Bedömning

Eleverna bedöms fortlöpande av lärare, bland annat för att hjälpa eleverna att veta styrkor/svagheter som bör utvecklas (formativ bedömning). Förutom den fortlöpande bedömningen kommer eleverna att få minst ett prov (läs+hörförståelse) samt få skriva texter för att visa vad dem kan i sin produktion. Dessa prov ligger alltid sent på terminen. Eleverna ska ha 3 prov under året, k 1-5 k 6-11 k 12-15. 

Uppgifter

 • Intervju journalist/idrottare (betygsätts)

 • Repetition inför provet (den 17 oktober har vi prov)

 • Prov Vale 8 k 1-2-3-4 torsdag 07-11-18

 • Spanska Prov k 1-4 Vale 8 veckan 45 torsdag

 • Espana, un pais de contrastes

 • Una noche en la Habana la pelicula

 • Una historia romántica

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Moderna språk, Lgr 11 åk 7-9

LYSSNA OCH LÄSA - Elevens förmåga att:

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.

TALA, SKRIVA OCH SAMTALA - Elevens förmåga att:

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå