Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plommonets förskola avd Blåsippan Barns inflytande 18/19

Skapad 2018-10-08 10:45 i Plommonets förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former - Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7). Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapsökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna. Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8). Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningsätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagssamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9). Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

Innehåll

 

Läroplansmål

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation"

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

 

Målkriterier:

1.Barnet kan uttrycka sig och sina åsikter i liten grupp i leken

2..Barnet kan uttrycka sig och våga prata i liten grupp i en samlings situation

3.Barnet kan oftast lyssna på sina kompisar och vänta på sin tur.

Planerade insatser

Dela barngruppen i mindre grupper

Göra en ny kompissol

Använda  litteratur där barnen kan känna igen sig

 Olika samlingssituationer

Förväntade effekter

- Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina önskemål
 - En grupp där alla kommer till tals och respekterar varandra
 - Att barnen kan och vill uttrycka sin vilja, sina idéer och tankar och kan vänta på sin tur

Metodval

 -Vi kommer att använda oss av intervjuer och observationer  för att få syn på lärandet.

 -Goda förebilder.

  -Lyhördhet. 

 - Pedagogerna rollspelar olika scenarier som uppstår i den dagliga verksamheten i barngruppen

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: