👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris/LPP i ämnet Idrott och Hälsa, årskurs 4-6

Skapad 2018-10-08 13:09 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Idrott och Hälsa år 4-6

Innehåll

Kursplanen och dess syfte:

Vad står i kursplanen? Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under hela läsåret. Vi kommer att titta på hur väl du genomför de uppgifter som vi kommer att arbeta med. Vissa områden kommer att avslutas mer konkret som tex. orientering, rörelse till musik, simning samt nödsituationer vid vatten medan andra moment är aktuella under hela läsåret. Det kan handla om moment som förståelse för vikten av fysiska aktiviteter kopplat till den egna fysiska och psykiska hälsan samt förmågan till olika sammansatta rörelser.

Arbetssätt - Rörelse

Under läsåret kommer vi att arbeta med en mängd olika slags aktiviteter. I undervisningen kommer eleverna att få möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor, allt från enkla motoriska grundformer till mer sammansatta rörelser, från enkla rörelselekar till mer komplexa spel, idrotter och andra fysiska aktiviteter. Fokus ligger på görandet mot att också utveckla och förstå det man gör. Vi kommer att spela olika bollspel, bollekar, ha redskapsgymnastik och rörelselekar, simma samt träna på takt och rytm till musik.

Centralt innehåll:

Arbetssätt Hälsa och livsstil

Under läsåret kommer vi att arbeta med en mängd olika slags aktiviteter. I undervisningen kommer eleverna att få möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan. Eleverna kommer att planera, genomföra och utvärdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna tar också ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil samt utvecklar sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Uppgifterna kommer att vara fysiska, muntliga och även skriftliga. Vi kommer bland annat att träna kondition och styrka.

Centralt innehåll:

Arbetssätt Friluftsliv och utevistelse

Under läsåret kommer vi att arbeta med en mängd olika slags aktiviteter. Vi kommer att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Vi kommer även prata om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer. Vi kommer att orientera i olika former, åka skridskor, skidor samt konditionsträna m.m.

Centralt innehåll:

Uppgifter

 • hgfkjghdgjdl

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris- Rörelse

Beskrivning av matris

Denna matris används i åk 4-6, vilket betyder att de olika övningarna/momenten är årskursanpassad och jag bedömer hur eleven ligger till utifrån aktuell årskurs förväntade kunskaper. Om en kunskapsrad i matrisen lämnas ofärgad så har det området ej behandlats under denna termin, om inte annat anges i kommentarsfältet. Är övervägande delen rutor färgade på första spalten för varje förmåga har eleven klarat lägsta nivå för årskursen
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Röra sig i lek, spel och idrott årskursanpassad nivå
Du visar förmåga att röra dig på ett fungerande sätt till de flesta aktiviteter vi genomfört.
Du visar förmåga att röra dig på ett ändamålsenligt sätt till de flesta aktiviteter vi genomfört.
Du visar varierande och ändamålsenliga rörelser till de aktiviteter vi genomfört.
Röra sig i takt och rytm till musik årskursanpassad nivå
Du har förmågan att delta aktivt i rörelser till musik.
Du har en förmåga att använda din takt- och rytmkänsla i de flesta rörelseövningarna till musik
Du visar prov på god takt-och rytmkänsla i samtliga övningar till musik.
Simning
Kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Idh
Bedömningsmatris - Hälsa och livsstil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hälsa och fysisk förmåga årskursanpassad nivå
Eleven kan ge enkla beskrivningar hur aktiviteten påverkar hälsan
Eleven kan resonera kring den fysiska träningens effekt på hälsan
Eleven kan resonera kring den fysiska träningens effekt på hälsan samt ge förslag på hur man kan förbättra den fysiska förmågan.
Skador och risker årskursanpassad nivå
Eleven förstår vikten av uppvärmningens betydelse för att undvika skador
Eleven kan ge exempel på uppvärmningsövningar som lämpar sig för den aktuella aktiviteten.
Eleven kan utvärdera och resonera kring effekterna av den aktuella uppvärmningsövningen.

Idh
Bedömningsmatris - Friluftsliv och utevistelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Friluftsliv årskursanpassad
Eleven deltar vid skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Eleven visar viss säkerhet och hänsynstagande i natur och utevistelse.
Eleven deltar aktivt vid friluftsaktiviteter och har god kunskap om rättigheter i naturen samt visar förmåga gällande säkerhet och hänsynstagande.
Eleven deltar aktivt vid friluftsaktiviteter och visar hänsyn till allemansrättens regler. Eleven visar god förmåga gällande säkerhet och hänsynstagande.
Orientera årskursanpassad
Eleven kan med stöd orientera i sig i närliggande miljö med hjälp av karta.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i närliggande miljöer med hjälp av karta
Eleven kan självständigt och med god säkerhet orientera sig i närliggande miljö samt visar förståelse för kartors uppbyggnad.
Nödsituationer vid vatten årskursanpassad nivå
Eleven kan med handledning hantera nödsituationer.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.