👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyanlända sva steg 2

Skapad 2018-10-08 15:05 i Förslövs skola F-9 Båstad
Denna kurs läses parallellt med "Nyanlända - Vardagssvenska - steg 1" med fokus på att fördjupa elevernas läs, skriv och talfärdigheter.
Grundskola 1 – 9 Svenska som andraspråk
Vi arbetar vidare med repetition och nya utmaningar för att utvecklas i svenska som andraspråk.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Du visar att du kan tala och skriva svenska med ett utökat ordförråd.
 • Du visar att du kan återberätta och skriva om upplevda vardagliga händelser med olika verbformer.
 • Du visar att du kan förstå ordklasser samt enkel meningsbyggnad i samband med att skriva svenska ord, meningar och längre texter.
 • Du visar att du kan läsa och skriva olika texttyper där vi utifrån genrepedagogiken bygger upp en enkel struktur kring arbetet med skönlitterära-  samt faktatexter.   
 • Du visar att du kan utifrån bilder berätta och resonera.
 • Du visar att du kan uttala och betona ord.
 • Du visar att du vågar och känner dig säker på att tala svenska  med klasskamrater och lärare.
 • Du visar att du kan läsa, förstå och kunna återberätta innehållet utifrån valda texter/lättlästa böcker.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att läsa

Din förmåga att skriva

Din förmåga att tala

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Följande material:

 • Entré-utvalda genrer/texttyper
 • Vardagsnära enklare böcker
 • Tummen upp, Sva, utvalda texter
 • Stenciler
 • Interaktiva övningar på nätet

Under lektionerna kommer du att få träna på:

 • Att bygga upp ditt ordförråd genom att lära dig nya ord samt vid upprepade tillfälle träna på att tala och bygga meningar med rak och omvänd ordföljd.
 • Att berätta muntligt och i skrift om vardagliga händelser samt utifrån texter och i denna process bli medveten och säker i att använda verbens olika tidsformer.  
 • Att lära dig det svenska språkets ordklasser i samband med praktiska och teoretiska övningar.
 • Att läsa lättlästa och skriva enklare skönlitterära texter samt faktatexter utifrån texttypernas specifika uppbyggnader. Här introduceras även begreppet källkritik.
 • Berätta och resonera på svenska utifrån bilder kopplat till olika vardagliga tema.
 • Att få lyssna på ords olika uttal och betoning och därefter få repetera högt det som sagts. Vi kommer också att repetera hur lång och kort vokal (dubbel konsonant) påverkar hur ord betonas och uttalas.   
 • Att få möjlighet att intervjua dina klasskamrater och på så sätt få fram ett naturligt samtal. Uppgiften får du givetvis innan så du kan öva på uttal och förståelsen för orden. Ta också alla tillfälle att prata, fråga lärarna om allt nytt du lär dig.
 • Att läsa korta samt lite längre olika texttyper. I direkt anslutning till det lästa ska du få återberätta texten. Till din hjälp kommer du att få ett antal bestämda tidsord så att du med hjälp av dem ska kunna återberätta texten med en röd tråd och förstå att alla text har en början, en mitt och ett slut. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA

Matriser

SvA
Centralt innehåll – Kunskapskrav E

LÄSA

Introducerats i uppgiften
Nått kunskapskrav E
Lässtrategier
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Resonera
Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.

SKRIVA

Introducerats i uppgiften
Nått kunskapskrav E
Skriva texter
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Elevnära texter
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
Söka information
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Ämnesspecifika ord
Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
Kombinera
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Ge omdömen
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

TALA

Introducerats i uppgiften
Nått kunskapskrav E
Ordförråd
Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
Samtalen
I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
Berätta
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
Muntliga instruktioner
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Språkliga missförstånd
Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
Språkliga strategier
Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.