👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reaktionshastighet och ...

Skapad 2018-10-08 15:09 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
En undersökning av hur reaktionshastigheten kan påverkas av någon valfri faktor. Ni ska söka ett samband mellan någon faktor och reaktionshastigheten (mätt i humanbenchmark.com) eller en skillnad i reaktionshastigheten beroende på något.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel. Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen.
    Bio  -
  • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
    Bio  -
  • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
    Bio  -

Matriser

Bio
KG Matris Biologi 2, BIOBIO01

Mål 1

Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
Nivå E
Till viss del uppnått nästa nivå
Nivå C
Till viss del uppnått nästa nivå
Nivå A
Aspekt 1a
Redogör för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Aspekt 1b
Använder olika begrepp mm för att söka svar och beskriva biologiska förlopp och företeelser
Med viss säkerhet, beskriver och exemplifierar
Med viss säkerhet, beskriver och exemplifierar
Med säkerhet, beskriver och generaliserar

Mål 2

Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
Nivå E
Till viss del uppnått nästa nivå
Nivå C
Till viss del uppnått nästa nivå
Nivå A
Aspekt 2a
Analyserar och söker svar på frågor i såväl teoretiskt som praktiskt arbete
Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Komplexa frågor i nya situationer med gott resultat

Mål 3

Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa fältstudier, experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
Nivå E
Till viss del uppnått nästa nivå
Nivå C
Till viss del uppnått nästa nivå
Nivå A
Aspekt 3a
Planerar och genomför experiment och fältstudier, samt hanterar material och utrustning säkert
I samråd med handledare
I samråd med handledare
Efter samråd med handledare
Aspekt 3b
Tolkar resultat, utvärderar metoder och motiverar slutsatserna
Enkla omdömen och resonemang
Enkla omdömen och välgrundade resonemang
Nyanserade omdömen, välgrundade och nyanserade resonemang, föreslår vid behov förändringar

Mål 4

Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle.
Nivå E
Till viss del uppnått nästa nivå
Nivå C
Till viss del uppnått nästa nivå
Nivå A
Aspekt 4a
Diskuterar frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Aspekt 4b
För fram argument och redogör för konsekvenser av olika ställningstaganden
Enkla argument, något ställningstagande
Välgrundade argument, något ställningstagande
Välgrundade och nyanserade argument, flera ställningstaganden, föreslår nya frågeställningar

Mål 5

Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.
Nivå E
Till viss del uppnått nästa nivå
Nivå C
Till viss del uppnått nästa nivå
Nivå A
Aspekt 5a
Använder ett naturvetenskapligt språk och anpassar kommunikationen till syfte och sammanhang
Med viss säkerhet, anpassar till viss del
Med viss säkerhet, anpassar till stor del
Med säkerhet, anpassar till stor del
Aspekt 5b
Använder olika typer av källor och bedömer källornas trovärdighet och relevans
Enkla bedömningar
Välgrundade bedömningar
Välgrundade och nyanserade bedömningar
Aspekt 5c
Bedömer den egna förmågan och situationens krav
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet