👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2018-10-08 16:13 i Ilsbo skola Nordanstig
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med värdegrund under några veckor. Skolans värdegrund vilar på grunden om alla människors lika värde. Vi kommer att diskutera och arbeta kring hur man ska vara mot varandra och vad mobbing är. Hur är man en bra kompis? Vi kommer att utgå från frågor som ligger nära eleven.

Innehåll

Syfte: 

Syftet är att göra eleverna medvetna om alla människors lika värde, vad diskriminering och kränkande behandling innebär och vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har för att alla ska trivas i skolan. Vi kommer att fokusera kring kamratskap och hur vi ska vara mot varandra. Vad mänskliga rättigheter är och vad det innebär för dem.

Mål:

- Ha kunskap om mobbing och kränkande behandling.
- Känna till klassens trivselregler.
- Känna till hur de ska gå tillväga om de själva eller en vän blir utsatt för kränkande behandling eller mobbing.
- Känna till hur man är en bra kamrat.
- Känna till skolans värdegrund.

Arbetssätt

- Arbeta kring Ugglan och kompisproblemet
- Delta i klassrumsdiskussioner
- Läsa berättelser tillsammans
- Vara med i olika övningar och aktiviteter

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3

Matriser

SO
Värdegrund

Värdegrund

Syftet är att göra eleverna medvetna om alla människors lika värde, vad diskriminering och kränkande behandling innebär och vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har för att alla ska trivas i skolan.
 • Gr lgr11   kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11   respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11   tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11   kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11   visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • SO  1-3   Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Värdegrund och kränkande behandling
Diskutera skolans värdegrund och människans egenvärde.
Du har ännu inte visat att du kan diskutera och visa dina tankar och åsikter kring hur man är en bra vän, vad kränkande behandling innebär och du har ännu inte visat att du har kunskap om några rätt- och skyldigheter i skolan.
Du kan, med stöd av lärare, diskutera hur man är en bra vän, vad kränkande behandling innebär och kan nämna några saker man har rätt- och skyldigheter till i skolan.
Du kan på egen hand diskutera hur man är en bra vän, vad kränkande behandling innebär och kan nämna några saker man har rätt- och skyldigheter till i skolan.
Barnkonventionen och mänskliga rättigheter
Samtala om barnkonventionens uppdrag och vad mänskliga rättigheter innebär.
Du har inte ännu visat att du har förståelse för vad barnkonventionens uppdrag är och vad mänskliga rättigheter innebär.
Du kan, med stöd av lärare, samtala om vad barnkonventionens uppdrag är och du kan med stöd av lärare nämna några mänskliga rättigheter.
Du kan på egen hand samtala om vad barnkonventionens uppdrag är och du kan på egen hand nämna några mänskliga rättigheter.
Regler och normer
Vilka regler finns i skolan och i vardagen. Samtala kring varför dessa regler behövs.
Du har ännu inte visat att du har kunskap kring olika regler och normer i vardagen. Du har inte beskrivit varför dessa regler behövs.
Du kan, med stöd av lärare, samtala och diskutera kring varför olika regler och normer finns i vardagen.
Du kan på egen hand samtala och diskutera kring varför olika regler och normer finns i vardagen.