Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Blå gruppen

Skapad 2018-10-08 17:21 i Utterns förskola Söderhamn
Förskola

Innehåll

Nuläge    

 

Vår grupp består av 15 barn. Nio barn född år -13 och 6 barn födda år -14.

Övervägande av barnen har ett annat modersmål än svenska.

Utterns prioriterade mål  läsåret 18/19 är "normer och värden" och "språk och kommunikation".

Under läsåret på förmiddagarna kommer vi att jobba med "Före Bornholmsmetoden" - som främjar tidig språkutveckling, naturgrupp/teknik, gymnastik och barnens val.

Pedagogerna har gått på TAKK utbildning. Det använder vi oss dagligen av som stöd i den språkliga utvecklingen.

 

 

Mål

Målet med "Före Bornholmsmetoden" i den språkliga utvecklingen är:

 • Förbereder vägen till läs- och skrivinlärning genom att systematiskt öka barnens språkliga medvetenhet via lek.

Målet med TAKK är:

 • Att tydliggöra barnens språk.
 • Att barnen lär sig enkla tecken som de använder i vardagen.

Målet med Teknik är:

 • Att barnen enkelt ska kunna utforska hur teknik i vardagen fungerar.
 • Att med hjälp av olika tekniker kunna skapa, bygga och konstruera.

Målet med gymnastik är:

 • Utveckla kropps och rumsuppfattning.
 • Samspel och känna glädjen att kunna använda sin kropp på olika sätt.

Målet med "Naturgrupp" är:

 • Att värna om djur och natur
 • Att leka och umgås i skogen
 • Att utforska, uppleva och reflektera över vad som händer i naturen.

Målet med olika aktiviteter är:

 • Demokrati och medbestämmande.
 • Att barnen lär sig göra enskilda val.

 

Syfte

Syftet med våra mål är att ge barnen en stabil grund. Stärka barnens självkänsla och tron på sin egen förmåga.

Vi vill lära barnen att behandla andra som de själva vill bli behandlade, respektera andra människor, visa empati och alla människors lika värde.

Att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Genomförande

Vi går på sagostund på biblioteket.

Vi går till Staffanskolan för att ha gymnastik.

Vi går till skogen och har naturgrupp.

Vi kommer även att få besök av kulturskolan som har projektet "Sagodrama" under hösten.

Fredag är det ”barnens val”.

 

Dokumentation under läroprocessen

Vi kommer att dokumentera genom film och bilder som vi kommer att lägga på unikum samt anslå på förskolans väggar.

Vi kommer att låta barnen vara delaktiga vid dokumentation och reflektion.

Ansvar

Petra Granath och Lotta Holmström

Uppföljning

Uppföljning, utvärdering och planering sker varje måndag på vår gemensamma planeringstid.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: