Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva insändare - miljö

Skapad 2018-10-08 20:17 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska Biologi Geografi
Tidigare har vi arbetat med argumenterande texter. Under detta område ska du utveckla din förmåga ytterligare genom att träna på att basera argument på fakta. Vi kommer därför att ha fokus på källkritik och hur man kan söka information samt använda den i en text.

Innehåll

Årskurs 6

Vi kommer att arbeta med området under cirka 6 veckor.

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • din förmåga att skriva en argumenterande text utifrån en argumenterande texts struktur.
 • din förmåga att anpassa språket efter mottagare (vem som ska läsa texten).
 • din förmåga att läsa och analysera argumenterande texter.
 • din förmåga att bearbeta din argumenterande text samt ge respons till en kompis.
 • din förmåga att söka information och värdera dessa.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • beskriva hur en argumenterande text är uppbyggd.

 • skriva en argumenterande text som innehåller en tes, beskrivning av problem, åsikt, argument och slutsats.
 • bearbeta din text och göra den mer utvecklad.
 • ge respons på en kompis argumenterande text. 
 • använda bindeord på ett fungerande sätt (t.ex. för det första, för det andra, eftersom, därför att). 
 • referera till källor i en löpande text (t.ex. enligt XX är det, XX menar att).
 • söka information i olika källor och motivera varför dessa källor är bra eller inte.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • argumenterande texter.
 • synonymer.
 • motsatsord.
 • kamratrespons.
 • planering av argumenterande texter- tankekartor, scheman.
 • att muntligt argumentera för och emot.
 • bindeord.
 • informationssökning.

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i genomgångar i helklass.
 • arbeta enskilt.
 • arbeta tillsammans med klasskamrater i par och grupp.
 • läsa argumenterande texter.
 • skriva argumenterande texter.
 • söka och granska information.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • skriver en argumenterande text utifrån en given struktur.
 • använder ord och fraser som är typiska vid argumentation.
 • presenterar en åsikt med underbyggda resonemang.
 • ger och tar emot respons. 
 • söker och värderar källor.

Du kommer att bedömas utifrån din argumenterande text som du planerar, skriver, bearbetar och slutför.

 

Vi kommer parallellt att arbeta med att läsa och samtala kring skönlitterära texter i form av boksamtal i halvklass varje onsdag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Bi Ge
Insändare för miljön

Du når ännu inte målet
E
C
A
Läsa
Din förmåga att läsa skönlitteratur med flyt.
Du läser ännu inte en text med flyt. Du läser inte med en intonation efter budskap och känslor.
Du läser en text med flyt. Du läser med viss intonation efter budskap och känslor som förmedlas i texten.
Du läser en text med gott flyt. Du läser med olika intonation efter budskap och känslor som förmedlas i texten.
Du läser en text med mycket gott flyt. Du läser med inlevelse och olika intonation beroende på budskap och känslor som förmedlas i texten. Du ”ser” helheten och förstår budskapet i texten tidigt. Du läser avslappnat och med olika hastighet beroende på text och innehåll.
Läsa
Din förmåga att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget .
Du gör ännu inte sammanfattningar som innehåller de viktigaste leden.
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll. Du kommenterar också centrala delar med viss koppling till sammanhanget. Dina sammanfattningar är mycket korta och innehåller endast några viktiga led. Du kommenterar endast det som står på raderna.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Du kommenterar också centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget. Dina sammanfattningar är längre och du har med de viktigaste leden. Du läser mellan raderna och kommenterar därefter.
Eleven visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Du kommenterar också centrala delar med god koppling till sammanhanget. Dina sammanfattningar är längre och du har med de viktigaste leden. Du har även med viktiga detaljer. Du läser mellan raderna och drar egna slutsatser.
Läsa
Din förmåga att resonera om budskap i texter.
Du tolkar ännu inte budskap i texter.
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk utifrån egna erfarenheter.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk utifrån egna erfarenheter.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk utifrån egna erfarenheter.
Läsa
Din förmåga att beskriva din upplevelse av läsningen.
Du beskriver ännu inte hur du upplever din läsning.
Du kan utifrån egna erfarenheter beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt. Du berättar om din läsupplevelse, men svaret kunde ha vidareutvecklats med en förklaring till varför du känner som du gör.
Du kan utifrån egna erfarenheter beskriva sin upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt. Du beskriver din läsupplevelse och förklarar varför du upplever det så. Du refererar till egna erfarenheter.
Du kan utifrån egna erfarenheter beskriva sin upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt. Du beskriver din läsupplevelse med ett starkt ord och förklarar varför du känner så. Du kan också generalisera och dra slutsatser utan att du har varit med om det.
Skriva
Din förmåga att skriva en argumenterande text med begripligt innehåll.
Du skriver ännu inte en text som går att förstå.
Du skriver en text med begripligt innehåll. Din text går att hänga med i.
Du skriver en text med relativt tydligt innehåll. Din text går enkelt att hänga med i. Man förstår innehållet.
Du skriver en text med tydligt innehåll. Din text är mer komplext skriven men det är fortfarande enkelt att hänga med i den.
Skriva
Din förmåga att skriva en argumenterande text med en fungerande struktur.
Du skriver ännu inte en text med en rubrik, problemformulering, tes, argument, motargument, slutsats och signatur..
Du skriver en text med en i huvudsak fungerande struktur. Du har med en rubrik, problemformulering, tes, argument, motargument, slutsats och signatur. Någon del är inte helt fungerande.
Du skriver en text med en relativt väl fungerande struktur. Du har med en rubrik, problemformulering, tes, argument, motargument, slutsats och signatur. Delarna fungerar var för sig.
Du skriver en text med en väl fungerande struktur. Du har med en rubrik, problemformulering, tes, argument, motargument, slutsats och signatur. Delarna fungerar bra tillsammans. Du har bundit samman delarna med en röd tråd.
Skriva
Din förmåga att skriva en argumenterande text med viss språklig variation.
Du skriver ännu inte en text med språklig variation.
Du skriver en text med viss språklig variation. Språket är enkelt och begripligt för läsaren. Meningarna är korta och enkla. Du använder ofta samma ord och liknande meningsuppbyggnad.
Du skriver en text med förhållandevis god språklig variation. Språket är enkelt att förstå. Meningarna är varierande och du använder något sambandsord för att underlätta för läsaren.
Du skriver en text med god språklig variation. Språket är mer utvecklat. Du varierar både ordval och längden på meningarna. Du använder sambadsord genom hela texten för att underlätta för läsaren.
Skriva
Din förmåga att använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Du har ännu väldigt många stavfel och använder inte skiljetecken
Texten innehåller många stavfel. Du växlar inte mellan olika skiljetecken.
Stavfelen är relativ få. Du växlar med en viss osäkerhet mellan olika skiljetecken.
Stavfelen är få. Du växlar mellan olika skiljetecken så som utropstecken, frågetecken, punkt och kommatecken.
Söka information
Din förmåga att söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor samt föra resonemang om informationens användbarhet.
Du söker och väljer ännu inte ut information från ett avgränsat urval av källor. Du för inga resonemang om informationens användbarhet.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval av källor. Du för enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval av källor. Du för utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval av källor. Du för välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Skriva
Din förmåga att bearbeta en text utifrån respons.
Du bearbetar ännu inte dina texter. Du säger att du är klar trots att du får hjälp att ändra.
Du bearbetar texter utifrån respons mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. Du ändrar och bearbetar din text utifrån den kommentar du fått men ser inte över samma sak i hela texten.
Du bearbetar texter utifrån respons mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt. Du ändrar och bearbetar din text utifrån den kommentar du fått och du ser över samma sak i hela texten.
Du bearbetar texter utifrån respons mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt. Du ändrar och bearbetar din text utifrån den kommentar du fått och du ser över och ändrar samma sak i hela texten. Du ändrar då även andra saker i texten som du märker behöver förbättras.
Ge respons
Din förmåga att ge enkla omdömen om texters innehåll.
Du ger ännu inte omdömen om texters innehåll.
Du ger enkla omdömen om texters innehåll. Du berättar om du tycker en text är bra eller dålig men du berättar inte varför. Du ger heller inga förslag till förbättring. Du utgår ofta från din åsikt.
Du ger utvecklade omdömen om texters innehåll. Du berättar om du tycker en text är bra eller dålig och även varför. Du ger något förslag till förbättring.
Du ger välutvecklade omdömen om texters innehåll. Du berättar om du tycker en text är bra eller dålig och även varför. Du kan ge flera förslag till förbättringar. Du utgår från kunskap kring hur en text ska skrivas och inte utifrån dina åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: