👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Process notes / processanteckningar

Skapad 2018-10-09 11:11 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Anteckningar som man skriver under ett pågående projekt om sitt process.
Grundskola 8 – 9 Bild
Document your process. In particular your inspiration, testing and how your idea changed/developed. Dokumentera din process. Framför allt din inspiration, prövning och hur din idé har förändrats / utvecklats.

Innehåll

 

Write about your process, focussing on the changes/ adjustments/ improvements that you have made to your original idea and why these changes/ adjustments/ improvements have enhanced your work. You should also document any TESTING that you have done. Include IMAGES that have inspired your work - it would be a good idea to include images of other artists' work where similar techniques or materials are shown.

 

Process notes film

 

Skriv om din process. Fokusera på förändringarna /justeringarna/ förbättringarna som du har gjort sedan du började arbete med din originalidé. Berätta på vilket sätt dessa förändringar /justeringar/ förbättringar har påverkat arbetet positivt.

 

Inkludera all ditt TESTANDE. (Pröva och ompröva)

 

Inkludera BILDER som har inspirerat både som objekt men också bilder av andras konst där konstnären har använt liknande tekniker/metoder/material.

Uppgifter

 • Process notes for Digital Gaming Project

 • Processanteckningar för typsnittprojektet

 • Process Notes for Typography Design Project

 • Processanteckningar för digitalspel projektet

 • Process notes for Digital Gaming Project

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  C 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  A 9

Matriser

Bl
Process notes / processanteckningar

F
E
C
A
Visual Language / Bildspråk
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
No images Inga bilder
One image is included as inspiration for this project. Du har visat en bild som inspiration.
Two or more inspirational images show a connection to the final product. Inspirationsbilder visar en koppling till slutprodukten.
Inspirational images have influenced different elements of the final product. Inspirationsbilder har tydligt påverkat olika delar av slutprodukten
Testing / Prövande
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
You have completed the task using a medium that you are comfortable with. Du har slutfört uppgiften med hjälp av ett medium som du är bekväm med.
You have completed the task relatively well, testing at least one new way of using your chosen material as you go along. Du har slutfört uppgiften relativt väl, och prövat åtminstone en nytt sätt att använda ditt valda material.
You have tested methods systematically as you go along and this testing is evident in the quality of the resulting image. Du har prövat nya metoder systematiskt under din process och detta syns i kvaliteten på resultatet.
Adjustments/ Justeringar
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
You have had an idea which has led directly to the final image. Du har haft en idé som har lett direkt till slutprodukten.
You have made at least one adjustment to the image during the process which has led to improvement. Du har gjort minst en justering under din process som har lett till förbättringar.
On your own initiative you have come up with ideas for and have made adjustments to the image during the process that have led to improvements. På eget initiativ har du kommit med idéer för och har gjort justeringar under din process som har lett till förbättringar.
Describing your process/ Att beskriva din process
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
You haven't included any comments that explain why you have made a choice or descision regarding your image. Du har inte skrivit något om varför du har tagit ett beslut / gjort ett val när det gäller din bild.
You have made at least one comment about why you have made a decision/ choice regarding your image. Du har skrivit minst en kommentar om varför du har tagit ett beslut / gjort ett val när det gäller din bild.
You can comment on one or more adjustments you have made to the image during the process that have led to improvements. Du kan kommentera på en eller flera justeringar du har gjort i bilden under din process som har lett till förbättringar.
Your comments show that you have made informed decisions about most elements of the image during your process which have led to improvements. Dina anteckningar visar att du har tagit välgrundade beslut angående de flesta delar av bilden under din process som har lett till förbättringar.