👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdrag matte 3a

Skapad 2018-10-09 16:09 i Skyttorps skola Uppsala
Mattedetektiverna 3A är materialet som vi utgår ifrån. Praktisk matematik ska återkomma regelbundet.
Grundskola 3 Matematik
Matematik är roligt och spännande! Vi jobbar tillsammans och kommer med lösningar. Tränar på att lyssna och ta till oss olika förslag på hur man kan lösa uppgifter genom varandras kunskaper. Enskilt jobbar vi vidare för att se nya lösningar och fördjupa våra kunskaper.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Våra mål

Vi ska kunna:
- formulera och lösa problem med hjälp av matematik och fundera kring de strategier vi väljer.

-välja lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
-använda matematiska uttrycksformer för att samtal om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.....

inom följande områden:

TAL
* talsorterna ental, tiotal, hundratal och tusental.
* avrunda till närmaste tiotal och hundratal.
* överslagsräkna.
* se talmönster.

GEOMETRI
* räkna ut omkrets.
* förstå skala  för att förstora och förminska.
* namnet på och bygga upp tredimensionella figurer.

RÄKNESÄTTEN
* omgruppering med tiotalsövergång.
* räkna med hjälp av uppställning.
* multiplikationstabellerna upp till 10 ( utom svåra hörnet )
division.
* använda miniräknaren

MÄTNING
* mäta och omvandla med längdenheterna 1m, 1dm och 1mm
* mäta och omvandla med viktenheterna 1kg, 1hg och 1g
* digitaltid ( hel, halv, kvart i och kvart över )
* avläsa en termometer

STATISTIK
* avläsa och tolka enkla resultat- och tidtabeller.
* avläsa och tolka enkla cirkeldiagram.
* göra en mindre undersökning med tabell och diagram.  

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga:
-att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och hur du funderar kring de strategier du väljer.
-att välja lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
-att använda matematiska uttrycksformer för att samtal om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. ..


 Jag bedömer dina kunskaper genom att:

* lyssna på dig när du samtalar och deltar i i olika aktiviteter
* titta på dina arbeten, diagnoser m.m.
* titta på hur du löser olika uppgifter när du arbetar praktiskt

*jag fyller i matrisen nedan efter att vi avslutat ett arbetsområde.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer bl.a. att:
* följa mattedetektiverna och lösa uppgifterna vi får.
* prata mycket matte både i par och grupp där vi tränar på att sätta ord på våra tankar kring matten.
* arbeta med olika uppgifter både enskilt och tillsammans.
* träna och befästa det vi lär oss genom att spela spel, träna på datorn m.m.
* arbeta praktiskt för att det vi lär oss ska bli så tydligt som möjligt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Mattedetektiverna åk 3

Tal
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
ental, tiotal, hundratal och tusental.
* avrunda till närmaste tiotal och hundratal.
* överslagsräkna
talmönster
Geometri
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
omkrets
avbilda
skala
bygga tredimensionella figurer
Räknesätten
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Addition och subtraktion 0-1000 med tiotalsövergång
Addition och subtraktion 0-1000 med algoritmer
multiplikationstabell 0-10 (utom svåra hörnet)
division
miniräknare
Mätning
 • Ma  1-3
längd (m, dm, cm och mm)
vikt (kg,hg, g)
digital tid (hel, halv, kvart i och kvart över, 00,15,30, 45)
temperatur
statistik
avläsa och tolka resultattabell
avläsa och tolka tidtabell
avläsa och tolka cirkeldiagram
göra en undersökning med tabell och diagram
Problemlösning
bedöma om mina lösningar är rimliga
välja rätt räknesätt
uppskatta