👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talgoxens projektbeskrivning 2018/2019

Skapad 2018-10-09 17:09 i Tallkottens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Vi vill öka barnens möjlighet att uttrycka sig, få ett mer nyanserat språk samt öka deras ordförråd genom musik, sagor och skapande. Vi vill att barnen ska kunna känna trygghet, gemenskap och delaktighet i barngruppen.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Vi såg att barnen var väldigt intresserade av bilderna på dokumentationsväggen. Vi kunde se att dom utvecklade sitt ordförråd genom att titta/diskutera bilderna. Utifrån det så utgår vi att vi fortsätter att jobba med det.

Vi vill fortsätta dela upp barnen i mindre grupper. Vi såg att det har en positiv effekt.

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför?  Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla? 

Vi vill fortsätta utveckla barnens språkliga förmåga bland annat med hjälp av musik, sagor och skapande verksamhet. Vi vill fortsätta leta efter och observera kring vad eller vilket barnen finner intressant. Är det skuggor och ljus, färger och former eller fart och rörelse?

Vi vill även att barnen ska kunna känna sig trygga till att ta hjälp av varandra, stötta och hjälpa varandra för att få ett mer kamratligt klimat. 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen? 

Blogg en gång i månaden med information om vad barnen gjort under månaden, bilder och övrig information.

Vi vill få igång kapprumsbiblioteket.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Hur skapar vi förutsättningar så att alla barn inkluderas i vår lärmiljö? Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

Vilka möjligheter till kollaborativt lärande och formativ undervisning ger vår lärmiljö?

Vår innemiljö är i ständig förändring tills vi ser vad barnen har för intresse. Vi är i en pågående process där vi observerar och reflekterar över hur barngruppen använder rummen. Vi vill använda oss mer av skogen som lärmiljö då vi märker att barnen är intresserade och använder sig av hela kroppen för att berätta saker för oss pedagoger men även för varandra.

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vilka metoder ska vi använda för att ge barnen möjlighet att vara i relation till det vi projekterar om under hela dagen?

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)
 

 Vi ska arbeta med visuella bilder i hallen för att barnen ska ha något konkret att koppla till. Tanken är att vi ska vidareutveckla detta med barnens kommentarer.

Vi använder Unikum, dokumentationsvägg och dokumentationsverktyg (en typ av mindmapp).

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser? Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget?

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa?

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen.

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

V

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016