Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - de fyra räknesätten

Skapad 2018-10-10 08:15 i Hålta skola Kungälv
Grundskola 4 Matematik
Vi fortsätter att lära oss matematik med hjälp av olika uppgifter och spel där vi ska öva på våra fyra räknesätt, addition, subtraktion, multiplikation och division.

Innehåll

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

Det här ska  göra

- gemensamma genomgångar i klassrummet

- jobba i matteboken

- jobba med uppgifter 

- jobba med ord och begrepp

Vi kommer att arbeta med detta under veckorna 34-43

Det här ska vi bedöma                          

Din förmåga att:

- att lösa enkla problem med stora tal inom våra 4 räknesätt

- använda huvudräkning

- använda skriftliga räknemetoder

- förstå och använda matematiska ord och begrepp.

Du får visa vad du kan genom: 

- ditt arbete under lektionerna

- diagnoser , muntliga och skriftliga

- med hjälp av miniwithe board och diagnoshäften

 

På Hålta skola arbetar vi utifrån lärandematriser i alla årskurser och alla ämnen.

Se matris. 

Matriser

Ma
Matematik år 4 -6 Kunskapsöversikt, Hålta Marstrand skola

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven
löser enkla problem i elevnära situationer på ett ...
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
Eleven
väljer och använder strategier och metoder med... ...anpassning till problemets kraktär
viss
förhållandevis god
god
Eleven
beskriver tillvägagångssätt på ett...
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
Eleven
för resonemang som är... om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituation
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Eleven
... på alternativa tillvägagångssätt
bidrar till att ge något förslag
ger något förslag
ger förslag
Eleven
visar kunskaper om matematiska begrepp som är... genom att använda dem i...
grundläggande ...välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
goda ...bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt
mycket goda ...nya sammanhang på ett väl fungerande sätt
Eleven
beskriver olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett...
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
Eleven
växlar mellan olika uttrycksformer i beskrivningarna samt för resonemang som är ... kring hur begreppen relaterar till varandra
enkla
utvecklade
välutvecklade
Eleven
väljer och använder matematiska metoder som är ...anpassning till sammanhanget
i huvudsak fungerande med viss
ändamålsenliga med relativt god
ändamålsenliga och effektiva med god
Eleven
gör enkla beräkningar och löser enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med...
tillfredsställande resultat
gott resultat
mycket gott resultat
Eleven
redogör och samtalar om tillvägagångssätt på ett...
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
Eleven
använder bilder och symboler, tabeller , grafer och andra matematiska uttrycksformer med ... anpassning till sammanhanget
viss
förhållandevis god
god
Eleven
för och följer matematiska resonemang i redovisningar och samtal genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som ...
till viss del för resonemangen framåt
för resonemangen framåt
för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: