👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering engelska 5

Skapad 2018-10-10 10:59 i Hushagsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Gymnasieskola Engelska
Pedagogisk planering för engelska 5 med utgångspunkt i färdigheter och kursmål.

Innehåll

Pedagogisk planering - Engelska 5 - Att lyssna och förstå    

 

 

       
Förmågor Mål Centralt innehåll Exempel på aktiviteter
Förståelse av talad engelska samt förmåga att tolka innehållet. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. Du kan förstå talad engelska i
varierande tempo, i olika genrer. Du visar din förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan välja och använda strategier för att tillgodogöra dig och kritiskt granska innehållet i talad engelska.
Du väljer talat språk från olika medier för användning i din egen produktion och interaktion.
• Talat språk, även med viss social och dialektal färgning
• Sammanhängande talat
språk och samtal av olika slag
• Strategier för att lyssna på olika sätt och med olika syften.
• Olika sätt att söka, välja
och kritiskt granska talat språk.
• Hur ord och fraser i muntliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.
• Lyssna på radio, tv, film, pod casts, samtal, diskussioner, instruktioner m.m.
• Samtala om och analysera talad engelska
• Engelska dialekter
• Lyssna, anteckna och sammanfatta
• Att söka, välja och kritiskt granska muntliga källor.
• Lyssna på radio, podcasts, etc. om
samhälle och kultur i engelskspråkiga länder. • Läsa romaner, noveller, artiklar, dikter, bloggar, brev, dagboks-anteckningar, instruktioner m.m.
• Engelskspråkiga dagstidningar och andra tidningar.
• Samtal och diskussioner kring läsning.
• Quiz och frågesport.
• Lästekniker
• Att söka, välja och kritiskt granska skriftliga källor.
• Textgranskning / analys
• Använda olika typer av ordböcker och grammatikor.
• Använda Internet som källa till kunskap om livet i engelskspråkiga länder.
Pedagogisk planering - Engelska 5 - Att läsa och förstå      
       
Förmågor Mål Centralt innehåll Exempel på aktiviteter
Förståelse av skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. Du kan förstå innehåll och uppfatta detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Du visar din förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan välja och använda strategier för att tillgodogöra dig och kritiskt granska innehållet i skriven engelska.
Du väljer texter från olika medier för användning i din egen produktion och interaktion.
• Skönlitteratur och annan fiktion.
• Texter av olika slag och med olika syften
• Strategier för att läsa på olika sätt och med olika syften.
• Olika sätt att söka, välja och kritiskt
granska texter.
• Hur ord och fraser i skriftliga
framställningar skapar struktur och
sammanhang genom att tydliggöra
inledning, orsakssammanhang,
tidsaspekt och slutsats.
• Läsa romaner, noveller, artiklar,
dikter, bloggar, brev,
dagboksanteckningar,
instruktioner m.m.
• Engelskspråkiga dagstidningar och andra tidningar
• Samtal och diskussioner kring
läsning
• Quiz och frågesport
• Lästekniker
• Att söka, välja och kritiskt
granska skriftliga källor
• Textgranskning / analys
• Använda olika typer av ordböcker
och grammatikor
• Använda Internet som källa till
kunskap om livet i
engelskspråkiga länder
Pedagogisk planering - Engelska 5 - Att skriva      
       
Förmågor Mål Centralt innehåll Exempel på aktiviteter
Förmåga att formulera dig och kommunicera skriftligt. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig varierat, tydligt och
sammanhängande. Du kan formulera dig med flyt och anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
I skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du diskuterar några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
• Skriftlig produktion och
interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där du och
dina kamrater instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och
argumenterar.
• Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med
anknytning till samhälls och
arbetslivet.
• Bearbetning av egna och andras skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och
tidsaspekter.

• Skriva och bearbeta texter
• Skriva instruktioner
• Sammanfatta nyhetsartiklar och andra texter, samt skriva nyhetsartiklar. 
• Recensera filmer, böcker, bloggar m.m.
• Referera
• Skriva noveller / uppsatser/ argumenterande texter. 
• Skriva dikter.
• Ord och fraser.
• Styckeindelning och struktur.
• Grammatik och meningsbyggnad.
• ”Linking words”
• Skriva brev och dagbok.
• Loggbok
• Söka information som underlag för egna texter.
• Skriva, blogga, chatta om livet i Sverige och den engelsk-språkiga
världen.

 

Pedagogisk planering - Engelska 5 - Att tala - i samarbete med andra      
       
Förmågor Mål Centralt innehåll Exempel på aktiviteter
Förmåga att formulera dig och kommunicera muntligt. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig varierat, tydligt och
sammanhängande. Du kan formulera dig anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
I samtal med andra, i olika, även mer formella, sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med
anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda strategier
som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du diskuterar några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
• Muntlig produktion och
interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där du
tillsammans med dina kamrater instruerar, berättar, sammanfattar,
förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och
argumenterar.
• Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med
anknytning till samhälls- och
arbetsliv.
• Bearbetning av egna och andras muntliga framställningar för att
variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår
användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och
tidsaspekter.
• Samtala och diskutera i grupp
• Argumentera
• Hålla anföranden inför grupp
• Ge instruktioner
• Retorik
• Sammanfatta och ge respons
• Samtalsstrategier
• Ord och fraser
• Högläsning
• Uttalsträning
• Fonetisk skrift
• Ordkunskap
• Synonymer
• Du söker information som underlag för muntliga redovisningar
etc.
• Jämföra och tala om livet i Sverige och i engelskspråkiga länder
• Intervjua och samtala med engelsktalande i Sverige och utomlands

Matriser

Eng
Engelska 5 ENGENG05

E
C
A
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.