👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 1:2 Normer och sanktioner

Skapad 2018-10-10 12:21 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Observation, fältstudie, vetenskaplig metodik, normer... Upp till bevis! Nu blir det undersökning!

Innehåll

Moment Normer och sanktioner

Ämne: Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Syfte:

Syftet med detta moment är att vi mer handfast ska undersöka normer i samhället och att vi samtidigt får öva på att använda sociologisk metodik på ett vetenskapligt sätt genom att utforma en fältstudie.

 

Uppgift:

 

Uppgiften är att läsa på om normer, och att göra en fältstudie kring någon norm som ni sedan presenterar på överenskommet sätt.

Fundera på vad du vill undersöka och hur du vill undersöka. Formulera ett problemområde, det du vill studera. Formulera ett syfte och ett mål med din fältstudie. Försök finna ett svar på ditt problem genom din observation. Anteckna och spara alla observationer och redovisa i klassen. Diskutera dina svar utifrån de sociologiska teorier vi går igenom och någon aktuell artikel/statistik eller liknande.

Ni jobbar i grupper om 2-3 personer. Arbetet ska kunna löpa hela tiden även om någon blir sjuk – se till att ha delade dokument och kopior av materialet!

Redovisningsform och tid

Redovisning sker 24-25/10.

Redovisningsform seminarium, en undervisningsform där alla deltagare förväntas vara aktiva och diskutera både egna och andras resultat på ett vetenskapligt sätt.


Metod:

Vi jobbar mer miniföreläsningar, grupparbete, fältundersökning, seminarium.

 

Tidplan:

Lektion

Innehåll

Läs/gör

Lektion 1
tors 4/10

Genomgång av moment och kunskapskriterier

Miniföreläsning om normer och sanktioner

Påbörja studien: problemområde, syfte, bestäm metod.

Sociologiboken s. 73 - 78

Lektion 2
ons 10/10

Miniföreläsning: normer och funktionalism från igår till idag: Durkheim, Parsons

Jobba med att utforma metoden

Sociologiboken s. 16 – 21
s. 101 – 104.

Anteckna från Ellens föreläsning kring teorierna/teoretikerna

Lektion 3
tors 11/10

Finslipning av undersökningen

Färdig metod och underlag för undersökning

Lektion 4
ons 17/10

Genomföra undersökningen (anmäl till Ellen) alternativt
bearbeta resultaten, koppla ihop med teorier/teoretiker, artiklar, statistik. Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet.

Läxa att ha gjort undersökningen!

Lektion 5
Tors 18/10

Genomföra undersökningen (anmäl till Ellen) alternativt
bearbeta resultaten, koppla ihop med teorier/teoretiker, artiklar, statistik. Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet.

 

Lektion 6
ons 24/10

Bearbeta och sammanfatta resultaten, förbered seminarium

 

Lektion 7
tors 25/10

Bearbeta och sammanfatta resultaten, förbered seminarium

 

Lektion 8
Ons 7/11

Seminarium

Läxa:
delta på seminarium

 

 Mål (och checklista…)

 

När momentet är slut ska ni ha utvecklat era kunskaper och förmågor inom kursens alla mål.

  1. Kunskaper om det valda kunskapsområdet genom att

a.     ha kunskap om normer enligt några olika teoribildningar (Dürkheim, Parsons), samt

b.     ha kunskap om sociologisk metodik

c.     förklara egna resultat utifrån ovanstående kunskaper på ett vetenskapligt sätt.

  1. Förmåga att praktiskt omsätta kunskaper inom området i olika sammanhang genom att

a.     planera en undersökning

b.     genomföra undersökningen

c.     bearbeta resultaten

d.     presentera resultaten

  1. Förmåga att använda begrepp, metoder och teorier i arbetet med kunskapsområdet genom att

a.     använda de begrepp som hör till teorierna kring normer och kring sociologisk metodik

b.     använda vetenskapliga metoder i er undersökning samt

c.     använda teorier som vetenskaplig spegling i er undersökning.

  1. Förmåga att bearbeta, analysera och diskutera kunskapsområdet ur olika aspekter samt att relatera kunskapsområdet till omvärlden genom att

a.     jämföra era resultat från undersökningen med både teori och se likheter och skillnader, samt

b.     jämföra era resultat med aktuell information om samhället, t.ex. artiklar.

  1. Förmåga att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt i arbetet med kunskapsområdet genom att

a.     ta hänsyn till och kritisera er undersökningsmetod avseende validitet och reliabilitet,

b.     ta hänsyn till och kritisera ert material avseende validitet och reliabilitet samt

c.     vara källkritiska till er litteratur.

  1. Förmåga att presentera kunskaper inom området i olika sammanhang genom att

a.     aktivt delta i ett seminarium

Uppgifter

  • Normer: seminarium

Matriser

Hum
Matris normer

E
C
A
Kunskapskrav 1
Eleven redogör översiktligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven översiktligt enkla samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Eleven redogör utförligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Kunskapskrav 2:1
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med viss säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
Kunskapskrav 2:2
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor. I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med nyanserade omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.
Dessutom diskuterar eleven utförligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor. I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar enkla slutsatser om resultat och valda metoder. I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet.
Kunskapskrav 3
Eleven tillämpar med viss säkerhet och i samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Eleven tillämpar med viss säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Eleven tillämpar med säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Kunskapskrav 4
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som till viss del är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av någon relevant uttrycks- och presentationsform.
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som i huvudsak är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av några relevanta uttrycks- och presentationsformer.
Eleven presenterar med säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som är väl anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av flera relevanta uttrycks- och presentationsformer.
Kunskapskrav 5
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.