Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik/teknik: Nta - Rörelse och konstruktion

Skapad 2018-10-10 13:35 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 6 Teknik Fysik
Rörelse och konstruktion är en NTA-låda som berör ämnena fysik och teknik.

Innehåll

Ht-20
Den här terminen arbetar vi praktiskt med NTA-lådan Rörelse och konstruktion

Pedagogisk planering för temat

Lärandemål
I tema Rörelse och konstruktion ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Systematiskt undersöka hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter
 • Beskriva hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration
 • Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas
 • Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur olika fordon påverkar miljön och vilken betydelse det har för en hållbar utveckling
 • Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur föremål rör sig när de påverkas av krafter
 • Beskriva hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och resonera om fördelar och nackdelar med detta
 • Göra en skiss till ett modellfordon utifrån vissa kriterier, och utforma ett modellfordon som visar hur dessa kriterier uppfyllts
 • Beskriva hur de olika delarna samverkar för att modellfordonet ska röra sig framåt
 • Dokumentera konstruktionsarbetet med skisser, modeller och texter

Långsiktiga mål i fysik (Lgr11)
Granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

Långsiktiga mål i teknik (Lgr11)
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Undervisning
Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

 • Bygga ett modellfordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och ta en viss last

 • Följa en ritning för att bygga ett modellfordon samt själv göra en ritning av en egen konstruktion

 • Systematiskt undersöka hur ett modellfordons läge och rörelse påverkas när det utsätts för krafter och när mängden energi förändras

 • Använda slutsatser av undersökningarna till att utveckla och förbättra en konstruktion

 • Undersöka skillnader mellan ett axeldrivet och ett propellerdrivet fordon

 • Planera och konstruera ett eget fordon utifrån givna kriterier

 • Läsa och tolka texter om hur olika fordon utvecklats och förändrats genom historien och vilken betydelse de haft för människors liv

 • Läsa och tolka texter om Newton och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa haft har för vår förståelse av fenomen i vår omvärld

 • Diskutera fördelar och nackdelar, likheter och skillnader mellan olika slags fordon och vilken betydelse de har för människors liv och för en hållbar utveckling

Bedömning
Det som bedöms är hur väl du kan:

-Planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter
-Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
-Dokumentera dina underökningar i text och bild
-Beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration
-Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas
-Diskutera och ta ställning i frågor som rör olika fordons miljöpåverkan och betydelse för en hållbar utveckling
-Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur vi förstår exempelvis planeters rörelser eller trafiksäkerhetsfrågor
-Resonera om hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön
-Beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för driva fordonet framåt
-Planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier
-Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt
-Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter.

 

Lektionsplanering, samt arbetsgång:

 

Uppdrag 1 - Konstruera ett fordon

Temabok: Cykeln förr och nu och Cykelns mekanik

Uppdrag 2 - Rita så att andra kan bygga

- konstruktionsritning

Temabok: Bilen i Sverige, Första bilolyckan, Bilindustrins fader

Uppdrag 3 - Bygga efter ritning

Temaboken: Rörelse och konstruktion i naturen

Uppdrag 4 - Identifiera krafter

- Newtons tre rörelselagar

- Dragningskraft

- Fysikbok s. 148-151

Temabok: Isaac Newton fick rätt till slut

Uppdrag 5 - Hur påverkas last?

- Sambandet mellan hastighet och dragningskraft

- Acceleration

- Fysikbok s. 153-154

Uppdrag 6 - Konstruera fordon efter givna krav

- Teknisk konstruktionsprocess

Temabok: Den store Leonardo

Uppdrag 7 - Lagra energi i gummisnoddar

-Olika typer av energi, t.ex lägesenergi, rörelseenergi

Uppdrag 8 - Hur bra är motorn?

Temabok: Tusentals år på hjul

Uppdrag 9 - Bättre användning av lagrad energi

- Friktion

- Energiprincipen

- Fysikbok s. 159

Uppdrag 10 - Fordonets storlek

- Friktion och luftmotstånd

- Fysikbok s. 152

Uppdrag 11 - Propellerdrivet fordon

- Lagrad energi blir rörelseenergi

 

/  Jessica Eng

 

 

Uppgifter

 • Åk 6 - förhör fysik/teknik: Rörelse och konstruktion

 • Åk 5 Förhör fysik/teknik - Rörelse och konstruktion

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: