👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte 4A - Kap 2 Addition och subtraktion

Skapad 2018-10-10 14:07 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Ämne: ( Formell del )

Arbetsområde:

Syfte:

Centralt innehåll:

Kunskapskrav:

Ämne: ( Elev del )

Arbetsområde:

I detta kapitel kommer vi att arbeta med:

 • Likheter - för att du ska träna ditt logiska tänkande.
 • Likhetstecknets betydelse - för att du ska veta att det alltid ska vara lika mycket på båda sidorna om tecknet.
 • Matematiska ord i addition och subtraktion - för att du ska kunna prata matematik.
 • Addition och subtraktion hör ihop - för att du ska kunna kontrollera att du löst en uppgift på enklaste sätt.
 • Räknesätten addition och subtraktion - huvudräkning, med omgruppering och med uppställning - för att du ska kunna välja vilket sätt att räkna som passar bäst.

Viktiga begrepp:

Dessa begrepp behöver du förstå och kunna använda:

 • addition
 • subtraktion
 • term
 • summa
 • differens

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • vad likhetstecknet betyder
 • de matematiska begreppen i addition och subtraktion
 • se likheter och kunna utnyttja en generalisering
 • hur addition och subtraktion hör ihop
 • lösa uppgifter med omgruppering och uppställning
 • använda dina kunskaper i addition och subtraktion för att lösa enklare problem

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • veta vad likhetstecknet betyder
 • kunna de matematiska begreppen i addition och subtraktion
 • se likheter och kunna utnyttja en generalisering
 • veta hur addition och subtraktion hör ihop
 • lösa uppgifter med omgruppering och uppställning
 • använda dina kunskaper i addition och subtraktion för att lösa enklare problem

Undervisning:

Vi kommer att:

 • lösa spanaruppdraget tillsammans
 • ha genomgångar
 • spela spel
 • arbeta enskilt och tillsammans

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Kap. 2 - Addition och subtraktion

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven vet likhetstecknets betydelse.
Eleven vet att det alltid ska vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet. Ex. 74=62+? ?-12=40
Eleven kan de matematiska begreppen i addition och subtraktion.
Eleven löser en uppgift utifrån de matematiska begreppen. Ex. En term är 12. Summan är 42. Vilken är den andra termen?

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven ser likheter och kan utnyttja en generalisering
Med tiotal i ena termen: Att utgå ifrån t.ex. 3+6=9 och utnyttja det i 33+6 genom att addera 30 till 9.
Med tiotal eller hundratal i båda termerna. Ex. 66+13=70+9 136+123=250+9
Eleven vet hur addition och subtraktion hör ihop.
Eleven kan gör 2 additioner och 2 subtraktioner utifrån 3 tal. Ex. från talen 15, 25 och 40.
Eleven kan lösa en additionsuppgift med omgruppering.
Med ental och tiotal. Ex. 24+63
Med hundratal. Ex. 833+526
Med tiotalsövergång. Ex. 835+588
Eleven kan lösa en subtraktionsuppgift med omgruppering.
Med ental och tiotal. Ex. 68-24
Med hundratal. Ex. 595-441
Med växling. Ex. 595-447
Eleven kan lösa en additions- och subtraktionsuppgift med algoritmuppställning.
Upp till hundratal i termerna och med 1 minnessiffra. Ex. 635+157
Upp till hundratal i termerna och med 2 minnessiffror. Ex. 458+479
Med större tal och flera minnessiffror.

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning.
Enkel problemlösning som att välja räknesätt. Ex. Linus ska köpa nya jeans. Det ena kostar 695 kr och det andra kostar 475 kr. Hur mycket tjänar han på att köpa de billigare?
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningssätt. t.ex. med bild, tabell eller upptäcka mönster.
Eleven löser uppgiften, kan variera lösningsstrategi och bedömer rimligheten.

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler. Eleven följer enkla beskrivningar och återger delar av innehållet.
Eleven försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader. Ex. Vad skiljer spararnas lösningar?
Eleven resonerar kring olika lösningar. Ex. Lös uppgiften med både omgruppering och uppställning. Vilket sätt tyckte du var lättast?
Eleven jämför olika lösningar och drar egna slutsatser. Ex. Vilken metod tycker du är den bästa för uppgiften?