👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack skrivrummet

Skapad 2018-10-10 15:55 i Nygårdskolan Borlänge
Skrivträning, genrepedagogik
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Att skriva en text är nästan som att bygga något. Om du till exempel ska bygga ett bord måste du veta vad bordet ska användas till och sedan göra en ritning. På samma sätt är det när du skriver en text. Du måste veta vad det är du ska skriva och varför, och sedan göra en planering. När du bygger ett bord väljer du vilket material du ska använda, när du skriver en text väljer du vilka ord du ska använda. Är du snickare sätter du ihop de olika delarna så att bordet blir som du har tänkt dig, är du skribent sätter du ihop orden till meningar, och meningar till stycken, så att det blir den text du planerat. I det här arbetet ska du få lära dig att planera och skriva olika typer av texter (ur förordet till ZickZack Skrivrummet).

Vi kommer att arbeta med ett läromedel som heter ZickZack Skrivrummet. Dessa texttyper kommer vi att arbeta med under läsåret:

Återberättande text (Vad hände?)

Beskrivande texter (Fakta om djur)

Instruerande texter (Instruktioner)

Berättande texter (Fabler)

Förklarande texter (Hur och varför?)

Argumenterande texter (Annonser)

Innehåll

Hur undervisningen kommer att gå till

Klassen/gruppen arbetar med en texttyp i taget.

 • Förförståelse/förkunskaper: Eleverna ges möjlighet att se och läsa många exempel på den aktuella texttypen.
 • Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen texttypens innehåll, syfte och struktur.
 • Steg 2: Eleverna får arbeta med de språkliga drag som är typiska för den aktuella texttypen (grammatik, sambandsord, ämnesspecifika ord, språkliga knep osv.).
 • Steg 3: Klassen/gruppen skriver tillsammans med läraren en gemensam text och över då på det de lärt sig på Steg 1 och Stg 2.
 • Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en text och bedömer den därefter tillsammans med sin lärare.

Konkretisering av målen utifrån ZickZack Skrivrummet

Under arbetsområdet ska eleverna:

 • förstå vad syftet med olika textyper är- instruerande, förklarande, återberättande, beskrivande, argumenterande och berättande texter (förförståelse och förkunskaper)
 • lära sig hur olika texter är uppbyggda, vilka delar de består av och i vilken ordning delana kommer (steg 1)
 • lära sig vilka språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem (steg 2)
 • öva det de lärt sig på Steg 1 och 2 samt tillsammans i klassen/gruppen och med lärarens hjälp skriva gemensamma texter (steg 3)
 • på egen hand kunna planera och skriva en text av varje texttyp (steg 4)

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att...
- förstå syftet med den aktuella texttypen
- kunna skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till syftet
- kunna använda strukturen för den aktuella texttypen
- kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen

Hur eleven skall få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individullt skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp.

Läroplanens (LGR 11) övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

Kursplanens centrala innehåll

Kursplanens kunskapskrav för betyg E

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
ZickZack Skrivrummets Skrivutvecklingsmatris åk 4-6: Beskrivande texter

Syfte

Börjar
Utvecklar
Befäster
Förstår syftet med texten på en enkel nivå.
Förstår syftet med texten. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att det finns olika typer av texter och att strukturen är beroende av syftet med texten. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.

Innehåll

Börjar
Utvecklar
Befäster
Håller sig huvudsakligen till ämnet med viss röd tråd.
Håller sig till ämnet med en röd tråd på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet med tydlig röd tråd.

Struktur

Börjar
Utvecklar
Befäster
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll.

Språkliga drag

Börjar
Utvecklar
Befäster
Eleven skriver texter med grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven skriver texter med grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven skriver texter med grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Tempus
Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller samma tempus i hela texten.
Håller samma tempus och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs (vanligtvis presens men preteritum för tillbakablickar och historiska texter).
Ordval
Använder några ämnesspecifika ord.
Använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Jämförelser
Gör enstaka jämförelser.
Gör jämförelser för att förtydliga innehållet.
Förstår att jämförelser kan användas för att förtydliga innehållet och använder ett för jämförelser väl avvägt språk.