Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt livsviktiga vatten

Skapad 2018-10-10 18:40 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 4 Kemi Teknik
Allting som lever består till stor del av vatten. Varken växter, djur eller människor kan leva utan vatten. I sökandet efter liv på andra planeter är det förekomsten av vatten man söker eftersom det är förutsättningen för liv. På vår planet finns det enorma mängder vatten - den kallas därför ibland "Den blå planeten".

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.  Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att följa laborationsinstruktioner samt att hantera laborationsmaterial. Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om teknikens historia och på så sätt förstå dagens komplicerade tekniska lösningar och  nutidens samhällsutveckling.  

Undervisning och arbetssätt                                                                                                                               

Vi kommer att arbeta med:
 • det naturvetenskapliga arbetssättet - systematiska undersökningar
 • att all materia är uppbyggd av atomer och molekyler
 • vattnets egenskaper och uppbyggnad
 • ämnens tre former
 • partikelrörelser vid övergång mellan fast form, flytande form och gasform
 • vattnets kretslopp
 • vattnet på vår jord
 • vatten- och avloppssystem i samhället, då och nu
 • hur ett vattenkraftverk fungerar

Centrala begrepp: atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, hypotes, fast, flytande, gasform, avdunsta, stelna, kondensera, smälta, smältpunkt, kretslopp, densitet, ytspänning, pipett, kärl, grundvatten, saltvatten, sötvatten, bräckt vatten, avlopp, vattenkraft, reningsverk

Mål med undervisningen

Under arbetet kommer du att ha möjlighet att träna och visa din förmåga att:

 • beskriva och förklara med hjälp av de centrala begreppen
 • kunna följa en laborationsinstruktion
 • kunna använda laborationsmaterial på ett säkert och effektivt sätt
 • förstå hur vatten kan användas i samhället
Bedömning

Bedömningen görs av hur du deltar i de olika momenten för temat. Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen. Genom att du deltar aktivt i undervisningen som ingår i temat har du möjlighet att visa att du har kunskaper om detta ämne. Genom att vi varierar arbetsätten har du möjligfhet att visa dina förmågor i såväl grupp som i enskilda sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: