Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv och SvA årskurs 2

Skapad 2018-10-11 09:00 i Wieselgrensskolan Helsingborg
En planering över arbetet med svenska och svenska som andraspråk i årskurs 2
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Pedagogisk planering i Sv/SvA

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att...

Undervisningens innehåll. Vad?

Under årskurs 2 kommer vi arbeta med följande:

Tala/Lyssna/Samtala

 • Att berätta så att andra förstår vad du menar.
 • Att lyssna till högläsning och när någon annan talar.
 • Att samtala kring berättelser vi/du läst eller lyssnat på samt händelser vi/du varit med om.
 • Att framföra muntliga presentationer med stöd av bilder eller annat.

Läsa

 • Att ta eget initiativ och visar intresse för läsning.
 • Att visa förståelse för textens innehåll genom att återberätta, ställa frågor och besvara frågor.
 • Att använda sig av olika lässtrategier för att förstå och tolka texter.
 • Att individuellt öka sitt läsflyt och sin läshastighet.

Skriva

 • Att skriva texter, brev, sagor, berättelser, faktatexter mm för hand.
 • Att använda stor och liten bokstav, punkt, frågetecken samt utropstecken.
 • Stavning av vanligt förekommande ord.
 • Alfabetisk ordning.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Att arbeta med strukturen i olika sorters texter, början-mitten-slut, tankekartor.
 • Astrid Lindgren och Ilon Wikland.
 • Faktatexter för barn.
 • Instruerande texter och instruktioner.

Språkbruk

 • Ord och begrepp kopplade till alla arbetsområden.
 • Hur ord och tonfall uppfattas av andra.

Undervisningens innehåll. Hur?

Så här kommer vi arbeta:

Tala/Lyssna/Samtala

 • Dagliga samtal i stor och liten grupp för att träna att lyssna på varandra och tala så att andra förstår.
 • Lyssna till högläsning varje dag. Efter högläsning reflektera över texten.
 • Redovisningar inför grupp av uppgifter som gjorts enskilt eller tillsammans med andra.
 • Olika övningar där eleverna tränar på att tala inför andra.
 • Vi använder oss av metoden EPA.
 • Arbete med ord och begrepp i olika sammanhang för att utveckla och berika det egna språket.

Läsa 

 • Parläsning.
 • Individanpassade läsförståelseuppgifter.
 • Arbete med boken Läsförståelse som tränar eleverna på att söka information i texten, läsa mellan raderna och reflektera utifrån egna erfarenheter.
 • Utveckla läsförståelsen genom samtal kring lästa texter.
 • Besök på skolans mediatek varannan vecka med boktips och boklån.
 • Individuell läsning i bok som eleven valt själv.

Skriva

 • Skriver och berättar om saker som vi varit med om.
 • Skriver texter tillsammans, i par och enskilt.
 • Skrivregler t ex punkt och stor bokstav.
 • Träna på att stava vanligt förekommande ord genom att samla ord, skrivövningar, appar mm.
 • Övningar som tränar alfabetisk ordning.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Gemensam analys av olika sorters texter.
 • Tydliga strukturer för att kunna skriva olika sorters texter,  t ex tankekartor.
 • Daglig träning på att följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Språkbruk

 • Vi samlar på viktiga ord som vi möter i olika arbetsområden. Vi förklarar, repeterar och sätter dem i ett sammanhang.
 • I det dagliga arbetet samt vid Olweusråd arbetar vi med och samtalar om hur ord och tonfall kan uppfattas av andra.

Detta kommer bedömas. Din förmåga att...

Under arbetets gång kommer följande att bedömas:

Bedömning av ovanstående sker kontinuerligt under arbetets gång i form av olika diagnoser, samtal, arbeten, redovisningar och läsning tillsammans. Bedömningar hittas under fliken Kunskaper och i matrisen Nya språket lyfter.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: