Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur möter barnen vär(l)den på Jarlaparken? Grön 18/19

Skapad 2018-10-11 09:58 i Jarlaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Hur möter barnen vär(l)den på Jarlaparken? Vi möter världen (och värden) genom undervisningsformen Grej of the Day. Vi arbetar med GOTD genom att ge barnen en ledtråd, låta dem gissa och sedan ge en microlektion och upplevelse om ämnet. Det som fångar barnens intresse mest blir sedan starten i årets projekt.
Förskola
Hur möter barnen vär(l)den på Jarlaparken? Vi möter världen (och värden) genom undervisningsformen Grej of the Day. Vi arbetar med GOTD genom att ge barnen en ledtråd, låta dem gissa och sedan ge en microlektion och upplevelse om ämnet. Det som fångar barnens intresse mest blir sedan starten i årets projekt. Klicka på "Innehåll" och "Kopplingar till läroplan" nedan för att läsa mer.

Innehåll

Bakgrund

Läsåret börjar med en inventeringsfas. Vi erbjuder barnen en varierad verksamhet och dokumenterar deras utforskande. Vår nyfikenhetssfråga är: Hur möter barnen vär(l)den på Jarlaparken? Vi möter världen (och värden) genom undervisningsformen Grej of the Day. Vi arbetar med GOTD genom att ge barnen en ledtråd, låta dem gissa och sedan ge en microlektion och upplevelse om ämnet.

Vi dokumenterar vårt utforskade genom att barnen fäster upp dokumentationer på och runt en världskarta. Dessa dokumentationer är alltid tillgängliga för barnen, och de kan använda dokumentationen till att göra nya kopplingar mellan ämnen och för att önska vidare utforskande. Barnens tankar och frågor leder oss vidare. När inventeringsfasen är över så tittar vi på dokumentationerna (och pedagogernas övriga dokumentation) och ser vad som har fångat barnens intresse. Utifrån barnens intresse skapar vi sedan läsårets projektstart. Vi fokuserar särskilt på läroplansområdet Normer och värden i vår verksamhet.
 

Syfte

 • Att barnen ska få vistas i en språkstimulerande miljö.
 • Att barnen ska få tillfällen att utforska naturvetenskapliga fenomen.
 • Att barnen ska få möta olika världar, olika sätt att leva och olika tankesätt, bland annat i litteraturens värld.
 • Att barnen ska få normkreativa och interkulturella upplevelser.
 • Att barnen ska få uppleva skriftspråkets funktion.
 • Att barnen ska få upplevelser baserade på vår värdegrund.
 • Att barnen ska få upplevelser inom IKT (informations- och kommunikationsteknik).
 • Att barnen ska få erfarenheter som kan skapa förståelse för mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning och tid.
 • Att barnen ska få inflytande över utbildningens utformning och innehåll.
 • Att barnen ska få uppleva demokratiska beslutsformer.

Målkriterier

 • Varje barn ska få möjlighet att utforska förskolans lärmiljöer.
 • Varje barn ska få möjlighet att utforska olika typer av böcker, och få hjälp med att läsa texten.
 • Varje barn ska få möjlighet att uppleva högläsning.
 • Varje barn ska få möjlighet till upplevelser som synliggör vår värdegrund.
 • Varje barn ska få möjlighet att utforska innebörden av Jarlaparkens värdegrundsord (tillsammans, samarbete, fiffig kompis, hjälpsam kompis och omtänksam kompis)
 • Varje barn ska få möjlighet att uppleva normkreativa berättelser.
 • Varje barn ska få möjlighet att se normkreativa bilder.
 • Varje barn ska få möjlighet att utforska naturvetenskapliga fenomen.
 • Varje barn ska få möjlighet att se och utforska kartor och jordglob.
 • Varje barn ska få möjlighet till upplevelser inom IKT.
 • Varje barn ska få möjlighet att erfara att det finns många olika språk i världen.
 • Varje barn ska få möjlighet att fundera på etiska dilemman och leva sig in i bokkaraktärernas situation.
 • Varje barn ska få möjlighet att uppleva bokstävers funktion i bland annat kommunikation.
 • Varje barn ska få möjlighet att utforska förskolans närmiljö.
 • Varje barn ska få möjlighet att få erfarenheter som kan skapa förståelse för mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning och tid.
 • Varje barn ska få möjlighet att uppleva att hen kan påverka utbildningens utformning och innehåll.
 • Varje barn ska få möjlighet att uppleva demokratiska beslutsformer.

Aktiviteter 

 • Vi erbjuder barnen att delta i aktiviteter i förskolans olika lärmiljöer.
 • Vi arbetar med Grej of the Day, vilket innebär att vi erbjuder en eller flera microlektioner om spännande ämnen varje vecka.
 • Vi erbjuder barnen många olika typer av böcker i samarbete med Barnbiblioteket. Bilderböcker med normbrytande karaktärer och familjer. Böcker med teman som berör vårt värdegrundsarbete.
 • Vi läser högt för barnen efter lunchen.
 • Vi arbetar med värdegrunden på olika sätt, bland annat arbetar vi med materialet "Liten och Trygg".
 • Vi erbjuder barnen att läsa högt ur böcker de utforskar på eget initiativ.
 • Vi erbjuder flera olika kartor och jordglob i våra lärmiljöer, och kopplar undervisning och samtal till dessa. 
 • Vi erbjuder en mängd normkreativa bilder i lärmiljöerna.
 • Vi använder lärplattor, bland annat till att utforska QR-koder i våra miljöer.
 • Vi använder aktiv läsning, där vi samtalar om innehållet i böckerna, för att fördjupa barnens förståelse och intresse.
 • Vi synliggöra bokstävers funktion genom att använda text och bokstäver på olika sätt i vardagen.
 • Vi använder projektor för att besöka och utforska andra miljöer och länder.
 • Vi erbjuder barnen utflykter i förskolans närmiljö.
 • Vi räknar upp och ned i ramsor och sånger, och barnen får erfara betydelsen av antal.
 • Vi sätter ord på, och skapar möjlighet till konkret förståelse för, grundläggande begrepp: tung, lätt, kort, lång, många, få, stor, liten, större än, mindre än, fler, färre, lägga till, ta bort, hel, halv osv.
 • Vi använder ett projekterande arbetssätt där vi får syn på barnens intressen och utformar verksamheter därefter.
 • Vi gör dokumentationen tillgänglig för barnen genom en projektvägg, där barnen kan visa vad de tänker och önskar.
 • Vi använder demokratiska processer som tex omröstningar.

 

Utvärderingsmetoder

 • Barn och pedagoger dokumenterar barnens utforskande. Barnen reflekterar med barn. Barn reflekterar med pedagoger. Pedagoger reflekterar sinsemellan.
 • Pedagoger dokumenterar med text och bild i Unikum. Pedagoger reflekterar sinsemellan.
 • Pedagoger dokumenterar med bild och film. Pedagoger reflekterar sinsemellan.
 • Pedagoger använder reflektionsverktyget. Pedagoger reflekterar sinsemellan.
 • Arbetslagen och utvecklingsgruppen utvärderar i verktyg för systematiska kvalitetsarbete.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: