Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månen Mål och utvecklingsplan lå 18/19 Läslyftet

Skapad 2018-10-12 09:52 i Gammeltorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Innehåll

Avdelning

Månen

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Ht 19 vt 20

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik" 

 

Delmål 

A. Högläsning.

B. Samtala om texter.

C. Berätta

D. Läsmiljö

 

 

 

Nuläge

A. Alla barn har fått tagit del av en högläsning

På olika sätt har vi arbetat med läsning. Vi har använt konkret material och nivåindelning av barngrupp.

B. Barnen har fått prata om det som händer i boken. Vi ställt enkla frågor om det som händer i boken

C. I en läsgrupp har några barn fått provat att berätta en saga med rekvisita för varandra med sina ord. Några barn har fått berätta "i Bobbos väska" under läsvilan med rekvisita för varandra. 

D. Skapat ett läsrum/bokrum, böckerna synliga i lekmiljöerna, texter på samlingstavlan

Utveckling pågår när barnen

A. När barnen ges utrymme att reflektera, samtala och återberätta kring litteratur. 

B. Se ovan och i vardagen kopplar det som händer i boken till sin egen lek

C. När vi ser att barnen kommunicerar i det som finns i miljön och böckerna och kan dra enkla kopplingar

D. Upptäcker och utforskar böckerna i lekmiljön, när dom samtalar med varandra om texter och bilder i böckerna

Så ska vi arbeta för att nå dit

A. Fortsätta med högläsning i nivå indelade grupper. Jobba på att hitta kopplingar till deras förskolevardag och hitta saker att gå vidare med som t ex skapande kopplat till litteratur, leka boken, jobba vidare med normer och värden i boken

B. Se ovan och jobba vidare med på djupet frågor kopplat till litteraturen 

C. Att var lyhörd och ge utrymme för det egna berättande i vardagen och vänta ut barnen

D. Synliggöra böckerna i miljön, förstärka text i miljön, skapa möjlighet till att gå undran att läsa böcker, skapa lekmiljöer utifrån sagor

Så här ska vi följa upp

A. På planeringar gå igenom barnen och pedagogens reflektioner över arbetet

B. Ovan och att barnen får i någon form reflektera sitt lärande

C. Reflektera på planeringen och i lärloggar

D. Reflektera i planering och på barnens lärloggar

Uppföljning

A. Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens- och avdelningens lärlogg i Unikum

B. Se ovan

C. Se ovan

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

 På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: