👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kinesiska 9

Skapad 2018-10-13 19:12 i Modersmålsskolan Helsingborg
1 Hur förmågorna ska utvecklas. 2 Vilka kunskapsområden ska hanteras och behandlas i det aktuella arbetsområdet. 3 Vilka förmågor i kunskapskraven ska bedömas.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Kinesiska är ett språk med ett stort antal talare i världen.

Om elev har detta språk som modersmål och vill ha ett internationellt jobb.

Då är det en fördel att behärska det

för olika typer av internationellt utbyte och samarbete,

inte minst för utveckling av individens identitet, integritet och den kognitiva förmågan.

Eleven ska arbeta med de kinesiska böckerna som är skrivna

för modersmålsundervisning, olika berättande texter och sakprosatexter.

Genom undervisningen ska inlärning av dessa böcker träna eleven stegvis i sin förmåga att kunna nå mål.

Planeringen/arbetsområdet

Vi kommer att arbeta med temat- Kina

Innehåll

Målen med undervisningen är att utveckla

 • begreppsliga förmågan
 • förmågan att hantera information
 • analysförmågan
 • kommunikativa förmågan
 • metakognitiva förmågan
 • genrekunskaperna
 • metaspråklig kunskap (jämföra, lära sig nya- och använda språk) 

d.v.s

 • Uttrycka dig i tal
 • Uttrycka dig i skrift
 • Kommunicera i tal och skrift
 • Läsa och diskutera berättande texter och sak prosatexter
 • Beskriva och förklara både muntligt och skriftlig
 • Översätta svenska och modersmål
 • Reflektera kring levnadssätt och kulturer
 • Berätta om historia, traditioner och samhällslivet i sin ursprungskultur och förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden
 • Behandla andra på samma sätt som du vill andra gör mot dig

Gemensamt gå igenom vilka långsiktiga mål som är relevanta för det aktuella arbetsområdet.

Vår värdegrund 

 • människolivets okränkbarhet
 • individens frihet och integritet
 • alla människors lika värde
 • jämställdhet mellan könen
 • solidaritet mellan människor

Undervisningens innehåll

Kinesiska 9

Använda det språk som är lämpligt för syfte, mottagare och situation.

Gemensamt gå igenom vilka kunskapsområden i centrala innehållet ska hanteras och behandlas i relation till varandra i det aktuella arbetsområdet som för tillfälligt är.

Kunskapsområden som ska behandlas är:

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Språkbruk
 • Kultur och samhälle

Skilda bakgrunder, kompetens och behov

Var är du?

Enligt läroplanen ska undervisningen ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tankar.

Färdigheter du redan behärskar, 

Startpunkt börjar här mot målet.

Det bästa valet?    

Individualiserad undervisning innebär att undervisningen organiseras och genomförs med elevens individuella förutsättningar och behov i centrum. 

Vart ska du?

Var och en når sina mål olika.

Du ska till nästa steg i inlärningen med stöttning från lärare.

De långsiktiga målen sätter ingen begränsning för elevernas kunskapsutveckling.

Redskap och träning

Att ta del av hur personerna i modelltexter tänker, 

uttrycka hur man själv tänker är mycket bra sätt att träna läsförståelse, inferens läsning och utvecklas mot målen.

Skrivstrategier ger konkret och strukturerad hjälp.

Anteckna, söka efter det viktiga i texten, bearbeta, sammanfatta, tolka information och bedöma texten.

Träna sedan på egen hand att skriva artiklar i den aktuella genren.

 

Arbetet kan förenklas och avanceras beroende på var du befinner dig.

Det finns två gamla talesätt

"Övning ger färdigheter"

"Repetition är kunskapens moder"

99,999 % är  ... även du är ett genie. Vem påstår det?

Det är några av de avgörande sätten att nå målen.

Metaspråk-

struktur, språklig drag bildar syfte i texten. 

Läraruppdrag - Att hjälpa elever nå mål.

Hur gör du?

Under genomgången av det aktuella arbetsområdet tränar du de delar av kunskapsområdena som vi tillsammans bestämmer.

Stöttning du behöver för att förstå 

Du får läsa modelltexter. 

Texten plockas isär!
Du blir medveten om de olika punkterna i genren.

Vilken är textens syfte? 

Hur uppnår texten sitt syfte?

Hur är texten uppbyggd?

Vilka språkliga drag har den? exempel...

Hur uttrycker du dig?
Hur övertygar du andra?

 

Att kunna läsa, skriva, tala, lyssna och samtala betyder inte alltid att man kan

 • måla inre bilder
 • stärka egna fantasi
 • vidga sin tankevärld
 •  
 • tanka kritiskt, tolka och värdera
 • söka information
 • analysera, utforska
 • reflektera
 • ställa rätta frågor
 •  
 • inleda med frågor till budskap
 • granska
 • analysera
 • diskutera
 • lyssna på varandra
 • ge varandra respons
 • interagera, föra samtalet vidare
 • resonera om budskap
 • läsa mellan raderna 
 • alternativa svar, kreativt
 •  
 • själva måste dra egna slutsatser
 • argumentera för egna ståndpunkter
 • och våga stå för sina åsikter
 • lösa problem med olika lösningar
 • reflektera över konsekvenser, d.v.s. inferenser läsning. 
 • 逻辑推理:溯因,归纳,演绎
 • komma med sådana svar som visar ämneskunskaper (förmågorna)

Dina förmågorna kommer att bedömas

Utvärdering

Grundläggande ämnesförståelse, ämneskunskaper, språket i ämnet och förmåga att använda och bearbeta dem utvärderas.

Hur gick det?

Efter övningar kommer den aktuella kunskapsnivån att stämmas av i förhållande till kunskapskraven.

 • Läsa med flyt
 • Läsförståelse
 • Samtala
 • Fråga & framföra åsikter
 • Resonera om budskap
 • Resonera om modersmål & svenska
 • Beskriva & resonera med anknytning till modersmål
 • Berätta
 • Uttrycka sig i skrift
 • Skrivregler

Det är kvalitativt skilda nivåer av förmågorna i de arbeten som visas ligger till grund för lärarens bedömning.

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång genom observationer och i samtal. 

Var god och visa all den kompetens som kursplanen kräver.

Utmaning: Om du befinner dig på C nivå ska du arbeta mot ? nivå.

Hur ska vi arbeta vidare?

Återkoppling användas för att närma sig målen.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömningen ska utgå från delarna av kunskapskraven.

Var god och titta på Visad kunskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml