👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2018-10-14 11:31 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Svenska språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar, förstår hur andra känner och tänker. Svenska språket används i alla olika skolämnen. Det är betydelsefullt och berikande att förvärva ett rikt språk. (Ur Lgr 11)

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla elevens förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa

så att eleven

 • läser elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier 
 • kommenterar och återger innehållet på ett enkelt sätt för att visa grundläggande läsförståelse
 • för resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter
 • skriver enkla texter med läslig handstil och på dator
 • skriver berättande texter med tydligt innehåll
 • använder stor bokstav och skiljetecken
 • stavar rätt till enkla, frekventa ord som eleven själv använder 
 • använder enkla ämnesspecifika ord och begrepp för att göra innehållet tydligt
 • söker information från anvisad källa t.ex. bok och internet
 • deltar i samtal, framför sina egna åsikter samt lyssnar till andra elevers  genom att ställa frågor som rör ämnet
 • ger och tar emot enkla omdömen för att kunna bearbeta och förbättra text
 • illustrerar sina arbeten för att tydliggöra innehållet 
 • berättar om vardagliga händelser så att innehållet tydligt framgår
 • ger och tar muntliga instruktioner

Så här ska vi arbeta

 • högläsning, parläsning, enskild läsning och läsning i grupp
 • diskutera och samtala om innehåll i lästa texter eller filmer
 • skriva både för hand och  med digitala verktyg olika typer av texter och bearbetar dem efter respons av lärare eller annan elev
 • lära strategier för att komma ihåg
 • träna enkla stavningsregler
 • använda lässtrategier med hjälp av Läsfixarna
  • Spågumman - förutspår om vad som ska hända
  • Detektiven - reder ut oklarheter, nya ord och uttryck
  • Reportern - ställer frågor eller svarar på frågor om texten
  • Konstnären - skapar inre bilder av det lästa
  • Cowboyen - fångar in och sammanfattar det lästa
 • redovisa olika arbeten
 • träna på att ge, ta emot och använda kamratrespons
 • se på film

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina förmågor och din kunskapsutveckling utifrån kunskapskraven. Bedömning och utvärderingar sker fortlöpande under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3