👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckeln till skatten 2018/2019

Skapad 2018-10-14 19:19 i Bergagårdsskolan Öckerö
En planering i ämnet svenska åk 3. Läsåret 2016-17
Grundskola 3 Svenska

Nyckeln till skatten består av två arbetsböcker, arbetsboken som hör till läseboken och språknycklarna. Vi kommer att arbeta med båda böckerna parallellt tillsammans med annat material i svenska för att nå kunskapskraven. I arbetsboken utvecklar barnen sin läsning och skrivning. Arbetsboken är vändbar med två framsidor. Från ena hållet utgår arbetet från texten i läseböckerna. Den gemensamma läsupplevelsen lockar till diskussioner och därefter arbetat eleverna med läsförståelse- och skrivuppgifter, både enskilt och i grupp. Från andra hållet i arbetsboken arbetar eleverna på djupet med olika moment, som kallas Språknycklar. Där får de konkret ta sig an olika typer av texter med hjälp av olika läsförståelsestrategier samt träna att själva skriva de olika typer av texter de mött i läseboken. Inom momentet språklära och stavning tränas alfabetisk ordning, meningsuppbyggnad, skiljetecken och ljudstridig stavning. Läseboken Nyckeln till skatten är skriven av Mats Wänblad. Boken finns i två svårighetsnivåer, A och B. Båda böckerna innehåller samma berättelse. I enlighet med Lgr11 får eleverna utöver den skönlitterära texten även möta andra typer av texter: faktatext, poesi, och olika typer av instruktionstexter.

Innehåll

Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts  (Lgr 11, Syfte).

Inledning

Under läsåret kommer vi att fokusera på läsförståelse, skrivregler, muntliga och skriftliga presentationer.

Lärande mål

Du ska:

Kunna förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

Kunna förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

Kunna läsa med flyt.

Kunna använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.

Kunna stava vanligt förekommande ord.

Kunna skriva läsligt för hand och på dator.

Kunna skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut.

Kunna skriva faktatexter med texttypiska drag.

Kunna återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.

Kunna delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

Undervisning

Hur gör vi?

Vi läser läseboken, Nyckeln till skatten, i skolan men även hemma. Därefter arbetet vi med varje kapitel.

Vi tränar stavningsregler, bland annat i arbetsboken Språknycklar.  

Vi skriver berättande texter och bearbetar dem efter råd från lärare eller annan elev (kamratrespons).

Vi skriver för hand eller på datorn/iPaden.

Vi tränar på att skriva meningar med olika skiljetecken.

Vi har berättarstunder där vi tränar på att berätta saker muntligt för varandra, i helklass och i smågrupper.

Pedagogen ger tydliga muntliga instruktioner inför olika arbetsmoment och vi arbetar med att förstå skriftliga instruktioner genom olika, för uppgiften anpassade, arbetsböcker.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Läsa elevnära texter med flyt.

Läsa och förstå, för åldern anpassade, faktatexter.

Använda stor bokstav, punkt och frågetecken i olika texter.

Skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.

Skriva en faktatext med texttypiska drag.

Kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser.

Skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.

Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

Delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

Berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt.

Kunna diskutera texten och relatera den till egna erfarenheter.

Förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3