👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 3

Skapad 2018-10-15 10:04 i Östra reals gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Här hittar du din samlade bedömning för hela kursen. Här kan du skriva in dina betygsmål och här samlas också de kommentarer som du fått av mig.

Matriser

Sve
Svenska 3

Tala:

1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner. 3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Samtala
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Detta gör eleven med säkerhet.
Tala
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet
Eleven kan, genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet
Eleven kan, genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet
Tala
Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation,
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Tala
eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel.
eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel.
eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel.
Presentationsteknik
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen
Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Retorisk analys
Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.
Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.
Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.

Läsa och förstå texter:

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Läsa och förstå texter
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Läsa och förstå texter
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.

Kunskaper om svenska språket:

8. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. 9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation
På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Svenska språkets historia
Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Språkförändringar
Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring

Skriva:

2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Skriva
Eleven kan skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition
Elever kan skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade.
Elever kan skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade
Skriva
Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Skriva
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar
Språket är träffsäkert, klart,varierat och över lag välformulerat
Skriva argumenterande
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den
Skriva argumenterande
Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.

Läsa och förstå skönlitteratur:

5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier. 7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Läsa och förstå skönlitteratur
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv.
Läsa och förstå skönlitteratur
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg
I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg
Läsa och förstå skönlitteratur
samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna
samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.