👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Svenska - steg 1

Skapad 2018-10-15 11:11 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Bygga svenska är utarbetat för introduktionsprogrammet av Skolverket och finns i 5 steg.

Matriser

SvA
Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - STEG 1

Observationspunkter för Lyssna och tala, Läsa, Skriva - STEG 1

LYSSNA
Eleven urskiljer med stöd av sammanhanget explicit uttryckt information i anpassat talat språk av begränsat omfång, där innehållet är känt och bearbetat
Eleven visar en övergripande förståelse av anpassat talat språk av begränsat omfång, till exempel genom att peka på en bild eller ett föremål, utföra något eller med något ord säga vad det handlar om

TALA
Eleven presenterar sig på ett enkelt och i många fall inövat sätt i parsamtal och ställer och svarar på enkla och konkreta frågor, till exempel: Var bor du?
Eleven återberättar med stöttning en självupplevd händelse
Eleven använder ord och helfraser som behövs i skolvardagen och börjar dessutom använda ämnesrelaterade ord och uttryck som förekommer i undervisningen
Eleven använder ofta ord och uttryck på ett förenklat sätt, till exempel genom att enbart använda verb i presens eller infinitiv (jag se bok) eller genom att uttrycka substantivens plural med många i stället för med ändelse (många bok). Kopulan och prepositioner utelämnas ofta
Eleven har, med stöd av sammanhanget, ett i huvudsak begripligt uttal och börjar uttala inövade frågor och svar med en fungerande prosodi

LÄSA
Eleven är bekant med kopplingen mellan ljud och symbol i det svenska språket och visar det genom att läsa ljudenligt stavade ord högt
Eleven identifierar huvudinnehållet i texter och svarar kortfattat på frågor som: Vad handlar texten om? Vilka personer finns med i boken?
Eleven lokaliserar explicit information i texter och svarar på enkla frågor som: När börjar innebandyturneringen? Var ska klassen samlas? Hur många invånare har Sverige?
Eleven kan härleda leden i ”genomskinliga” sammansatta ord, det vill säga ord där båda leden har en tydlig koppling till vad de beskriver, till exempel: badkläder, idrottshall
Eleven börjar använda bilder och andra multimodala resurser, till exempel pilar och tankebubblor, för att skapa mening i en läst text

SKRIVA
Eleven börjar använda referensbindning i form av pronomen, till exempel: "Jag har en bror. Han heter Isak"
Eleven börjar använda enkel textbindning i form av vanliga samordnande konjunktioner (och, eller) och adverbial (i fredag). Det är även vanligt att textbindning saknas, till exempel: "Min hund rär lite. Min hund heter Tommy. Min hund är grå och ljusbron"
Eleven skriver med en enkel meningsbyggnad som huvudsakligen utgörs av huvudsatser med rak ordföljd, det vill säga subjekt – verb. Adverbial kan inleda huvudsatsen men följs då av rak ordföljd, till exempel: "I fredag jag var i skolan"
Eleven har ett begränsat vardagligt, konkret och personnära ordförråd men kan med stöd från lärare använda ett mer specialiserat ordförråd i ämnestexterna
Eleven använder omskrivningar när ord saknas, till exempel: "det kort hjälpsam till vi" (=lånekortet är till hjälp för oss)
Eleven använder viss grundläggande interpunktion