Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik mätning, statistik och proportionalitet

Skapad 2018-10-15 12:44 i Toråsskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med mätning av tid och temperatur, statistik, lägesmått, koordinatsystem och proportionalitet under v.45-51 samt v.2-4 utifrån Tänk och räkna 5b samt delar av kapitel 5 och 6 i Prima Formula 5.

Innehåll

Arbetssätt

 • Tänk och räkna 5b kap 5 samt delar av kap 5 och 6 i Prima Formula 5
 • Se filmer på YouTube 
 • Praktiska övningar i klassen
 • EPA - problemlösning

Mål

Efter detta avsnitt ska du kunna:

 • Uppskatta, jämföra och välja tidsenhet
 • Avläsa, mäta och beräkna tid
 • Göra enhetsbyten med tid
 • Uppskatta temperaturer och använda negativa tal
 • Använda frekvenstabeller och diagram
 • Använda lägesmåtten typvärde, median och medelvärde.
 • Avläsa kartor och koordinater
 • Avläsa och använda grafer och proportionella samband
 • Använda strategier vid problemlösning (fingerfemman)

Begrepp

Tid, tidsenhet, år, kvartal, månad, vecka, dygn, timme (h), minut (min), sekund (s),frekvenstabell, cirkeldiagram, stapeldiagram, linjediagram, stolpdiagram, lägesmått, typvärde, median, medelvärde, negativa tal, koordinatsystem, koordinater, x-axel, y-axel, origo, graf, proportionalitet

Matriser

Ma
Matematik mätning, statistik och proportionalitet

Problemlösning: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer.
Eleven kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar.
Sannolikhet och statistik
Eleven kan lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet och statistik med tillfredställande resultat.
Eleven kan lösa enkla rutinuppgifter inom Sannolikhet och statistik med gott resultat.
Eleven kan lösa enkla rutinuppgifter inom Sannolikhet och statistik med gott resultat.
Samband och förändring
Eleven kan lösa enkla rutinuppgifter inom samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan lösa enkla rutinuppgifter inom samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan lösa enkla rutinuppgifter inom samband och förändring med gott resultat.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget
Eleven använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.

Föra och följa matematiska resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: