Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Judendom och Islam

Skapad 2018-10-16 11:15 i Segeltorpsskolan Huddinge
Under veckorna 35-39 kommer vi att arbeta med religion. Vi kommer framför allt rikta in oss på judendom och islam. Övergripande mål med kursen är att du ska få en större förståelse av religionernas likhet i ursprung (historia och geografisk härkomst).
Grundskola 8 Religionskunskap
Under veckorna 42-46 kommer vi att arbeta med religion. Vi kommer framför allt rikta in oss på judendom och islam. Övergripande mål med kursen är att du ska få en större förståelse av religionernas likhet i ursprung (historia och geografisk härkomst) och idéer.

Innehåll

Syfte (varför)

Syftet med ämnet religion är att du ska öka din kunskap och förståelse av religioner och traditioner i världen samt att du ska öka din kunskap om judendomens och islams ursprung och likhet med kristendomen. För att skapa en så bred bild av detta som möjligt, kommer vi även studera geografisk utbredning och historisk utveckling av religionerna.

Syftet med den här religionskursen är även att du ska få tid att fundera kring din egen inställning kring tro- och livsfrågor.

 Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

Vi kommer framför allt studera islam och judendom. Var kommer de ifrån? Hur ser deras historia ut? Vilka är de viktigaste idéerna? Vad har de gemensamt?

Under kursen kommer vi att arbeta med Clio som grund. Ni kommer att skriva en kort text om de båda religionerna och jämföra dem för att se eventuella likheter. Mer information och en mall för detta finns i Classroom.

Kunskapskrav (bedömning)

Dina kunskaper kommer utvärderas successivt under kursen. Därför är ditt aktiva deltagande under lektionerna viktigt. Dina kunskaper/förmågor i religion kommer du få visa i gruppdiskussioner, under genomgångar och vid skriftliga förhör.
 
Dina kunskaper kommer bedömas i förhållande till de nationella betygskriterierna som du ser i matrisen nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion åk 8: Judendomen och islam

BETYGET E
BETYGET C
BETYGET A
1
Hur pass goda kunskaper du har om judendomen och islam. Hur du visar dina kunskaper exempelvis genom att ha kunskaper om viktiga berättelser (så som judarnas uttåg ur Egypten), riter och traditioner..
Jag har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jag har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jag har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
2
Hur pass väl du resonerar kring likheter och skillnader mellan religionerna.
Dessutom för jag enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för jag utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom förj ag välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
3
Hur pass väl du resonerar kring livsfrågor (ex syn på liv och död) i olika sammanhang (ex inom olika religioner och traditioenr) och hur identiteter kan formas av religioner och livsåskådningar.
Jag kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Jag kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Jag kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
4
Hur pass väl du kan se samband mellan religion och samhälle och hur du resonerar kring dessa samband.
Jag kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Jag kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Jag kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: