👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogens djur, Svanen

Skapad 2018-10-16 12:43 i Vätö förskola Norrtälje
Förskola
Sammanfatta här projektplaneringen och beskriv kort bakgrunden för att skapa nyfikenhet om projektet. Lägg till en ingressbild som symboliserar ert projekt samt ge projektet ett namn i rutan för rubrik.

Innehåll

Projektinriktat arbetssätt innebär att vi under en period arbetar med ett bestämt innehåll. Vi väljer projekt utifrån barnens funderingar, hypoteser, teorier och intressen. För oss är det viktigt att barnen får känna att deras tankar och teorier tas på allvar och det som de uttrycker är viktigt och intressant. Tillsammans med barnen söker vi svar på deras frågor. Det är utforskandet i sig som är viktiga, inte enbart svaret. Projekten kan därför inte planeras detaljerat utan det handlar snarare om att planera hur vi startar upp och vilka metoder vi använder för att veta hur vi ska gå vidare. Projekten kan genomföras med hela barngrupper eller en mindre grupp barn, de kan pågå i några veckor eller flera år.

Beskriv projektet under rubrikerna nedan. Använd underfrågorna som stöd i ert skrivande.

Vad?

Vad ska projektet innehålla?
Vad ska barnen lära sig?
Vilka intressen ligger till grund för val av projekt?

Projektet som vi nu arbetar med heter "skogens djur". Barnen visade i början av terminen intresse av olika småkryp, så det var där vi började vår forskning om djur. Nu har vi kommit vidare till dom större djuren i skogen, mycket tack vare besöket av Norrtälje NaturCentrum.

Barnen har själva fått ställa frågor om vad det vill lära sig om det olika djuren. Vi kommer att arbeta ut ifrån läroplanens mål, och kommer att försöka få med så många mål som möjligt i projektet.

Varför?

Vad har vi för syfte?
Vilka mål i vår utbildningsplan ligger till grund för projektplaneringen?

Vi har som syfte att ta till vara på barnens intresse och inflytande, därför har vi tillsammans med barnen valt detta projekt. 

Att lära barnen mer om det olika djuren och naturen. På så sätt få de en överblick på vad som sker i våra skogar.  

 

Vem/vilka?

Vem ska lära sig?
Vilka ska delta?
Vilka erfarenheter har deltagarna med sig sedan innan?

Alla på förskolan ska lära sig och kunna delta. Erfarenheterna varierar mycket pga. ålder och olika intressen. Då intresset kan variera har vi möjlighet att dela upp barngruppen i mindre grupper, på så sätt kan vi ta tillvara på barnens olika intressen kring djuren i skogen. 

 

 

Hur?

Hur startar vi upp projektet?
Hur ska lärandet ske?
Hur fångar vi upp intressen som leder oss vidare?

Det var svårt att bestämma sig för ett projekt då intressena i gruppen var "spretiga" och de bytte från dag till dag. Men vi bestämde oss för att arbeta med små kryp, som det flesta visade intresse för. Det visade sig att alla barn på förskolan tyckte det var intressant med djur, och med hjälp av skogen, filmer, litteratur m.m började  vi att bygga egna spindlar, där vi var ute och samlade material i skogen för att kunna tillverka dessa  djur.. Sedan har vi gått vidare med det större djuren i skogen, där barnen ställer frågor om vad det vill veta mer om. Vi tar tillvara på barnens tankar och funderingar, för att kunna fortsätta hålla intresset för djuren vid liv. Vi har tillsammans med Havsörnarna börjat skapa en skog i olika material.

 

Koppling till teorier?

Vilka teorier ligger till grund för de arbetssätt vi har valt?

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Frågeställningar till arbetslagets reflektion

Dessa frågor är ett stöd till arbetslagets återkommande reflektion. Anteckna era reflektioner i analysdelen i reflektionsfältet.. Tagga blogginlägget utifrån vilka kopplingar som finns till era mål, så att ni lättare kan gå till baka och följa arbetet vid senare utvärdering. Använd era dokumentationer som underlag. Reflektionen ligger sedan till grund för kommande planering.

Vad har hänt sedan förra reflektionstillfället?

Vad har vi gjort?
Vad har vi sett?

Reflektioner

Hur gick det?
Varför blev det så?
Hur reagerade barnen på det ni gjorde?
Vad fångade barnen?
Vad behövde barnen för uppmuntran och stöttning?
Hade barnen tillräcklig kunskap för uppgiften?
Vilka strategier använde barnen?
Vilka barn var delaktiga?
Vilka reflektioner gjorde barnen?

Vilket lärande ser vi?

Vad är det barnen försöker förstå?
Vad verkar de vilja undersöka?
Vad vill du som pedagog att barnen ska förstå?
Arbetar vi mot de mål som är uppsatta?
Hur använder sig barnen av varandra i sitt utforskande?

Hur går vi vidare?

Vad och hur ska vi utmana?
Vad tror vi kan vara meningsfullt för barnen?
Vilka fler språk och uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
Vilka material och vilken miljö ska vi erbjuda barnen?
Vilka fakta behöver pedagogen söka för att komma vidare?
Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga?