👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår Värdegrund

Skapad 2018-10-16 12:51 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om tro och tilltro till sin förmåga att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar. därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Att utveckla vår värdegrund är ett av skolans viktigaste mål. Här får vi möjligheten att på ett systematiskt och praktiskt sätt arbeta med att fördjupa oss i den.

Innehåll

 

Tidsåtgång: 50 minuter/vecka, läsåret 2018 - 19

 

Mål från LGR 11, grundsärskolan

 

Övergripande mål och riktlinjer

 

Normer och värden

 

Skolans mål är att varje elev

 

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter

 

respekterar andra människors egenvärde

 

tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor

 

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen

 

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

 

 

 

Kunskaper

 

Skolans mål är att varje elev efter genomgången:

 

 

 

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

 

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället

 

känna tillit till sin egen förmåga

 

 

 

Syfte

 

 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och tilltro till sin förmåga att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden(svenska)

 • Tala och samtala i olika sammanhang(svenska)

 • Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt(so)

 • Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt(so)

 

 

 

Centralt innehåll

 

 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas (svenska)

 • Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang(svenska)

 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven(so)

 • Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil(so)

 • Vad religion kan betyda för människors identitet(so)

 • Demokratiska fri – och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen(so)

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag(so)

 • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter(so)

 

 

 

Mål – vad ska jag lära mig?

 

 • Du ska få en fördjupad kunskap om våra Värdegrundsord som finns i vårt årshjul, respekt, ansvar, hjälpsamhet, samarbete, omsorg, ärlighet, självtillit, uthållighet och självkontroll.

 • Att kunna göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden.

 • Om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

 • Att respektera andra människors egenvärde.

 • Att ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverka till att hjälpa andra människor.

 • Att kunna leva sig in i och förstå andra människors situation.

 • Visa respekt för omsorg om närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 

 

 

Undervisning – vad ska vi göra för att nå målen?

 

Undervisningen kommer att utformas så att eleven ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet:

 • Vi arbetar med ett och samma värdegrundsord under en månad.

 • Tydligt strukturerade lektioner med olika teman, innehåll, där vi utgår från vår likabehandlingsplan.
 • I undervisningen ges eleverna möjlighet att berätta, att lyssna, göra värderingsövningar och att spela rollspel.

 • Arbeta med olika typer av dilemman.

 • Alla elever ska ges utrymme till att våga/ kunna diskutera grundläggande värderingar.

 

Du visar vad du kan genom att:

 

 • vara aktiv under lektionerna

 • delta, ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor

 • lyssna på andras åsikter och framföra egna åsikter och argument

 • tillämpa våra värdegrundsord i ord och handling

 • visa respekt för andra människors egenvärde

 

 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • Kunna samtala om olika livsfrågor genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter, ge exempel på någon handling och dess konsekvens(so)

 • Beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna(so)

 • Kunna samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att ställa frågor, svara, uttrycka önskan och känslor(svenska)

 • Lyssna till andras åsikter och att kunna framföra egna åsikter och argument(svenska)

 • Att anpassa ditt språk till olika situationer och sammanhang(svenska)

   

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv SO
Grundsärskolans bedömningsmatris i SO åk 7-9

E
C
A
Sveriges historia
Eleven kan bidra till resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra enkla resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Vikingatid till frihetstid
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och bidrar till resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för enkla resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för välutvecklade resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Världskrigen, folkmord
Dessutom bidrar eleven till resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Dessutom för eleven delvis underbyggda resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Dessutom för eleven väl underbyggda resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Religioner
Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering. Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering. Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven enkla resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering. Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven välutvecklade resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Livsåskådning
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett delvis fungerande sätt och föra enkla resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Kartor, fältstudier
Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven. Eleven medverkar också i att genomföra fältstudier och ger något exempel på en process som formar och förändrar jordytan.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven. Eleven genomför också fältstudier på ett delvis fungerande sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven. Eleven genomför också fältstudier på ett väl fungerande sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Befolkning, hållbar utveckling
Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen. I samtal om globala miljöfrågor kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Dessutom för eleven enkla resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen. I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge enkla och delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen. I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge välutvecklade och väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Lagar, politik
Eleven kan ge exempel på olika lagar och regler i samhället och bidrar till resonemang om varför de kan behövas. Eleven kan också medverka i att beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för enkla resonemang om varför de kan behövas. Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för välutvecklade resonemang om varför de kan behövas. Eleven kan också på ett väl fungerande sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, rättssystem, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Minoriteter
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter. Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och bidrar till resonemang om deras funktion.
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter. Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för enkla resonemang om deras funktion.
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter. Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för välutvecklade resonemang om deras funktion.
Källor
Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Begrepp
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.