👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyns mål och utvecklingsplan Ht-18 Normer & värden

Skapad 2018-10-16 12:52 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioritera de läroplansmål, ur normer och värden LpFö2:1.

Innehåll

Avdelning

Bullerbyn

Prioriterat mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värden oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet ,religion eller annan trosuppfattning , sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Nuläge

Vi arbetar aktivt på vår avdelning för att barnen ska få en förståelse för allas lika värde.

Utveckling pågår när barnen

Utveckling pågår när barnen omges av ett normkreativt förhållningssätt och i en normkreativ miljö.

Så ska vi arbeta för att nå dit  

Detta når vi genom att vi strävar efter att vara tillåtande öppna och nyfikna inför människors olikheter.

Så här ska vi följa upp

Vi gör det på Unikum sedan försöker vi vara reflekterande och medvetna kollegor emellan.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.