👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster och samband 8B ht 18

Skapad 2018-10-16 13:31 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 8 Matematik
Talföljder, mönster, koordinatsystem, diagram, proportionella samband, funktioner och formler handlar detta avsnitt om.

Innehåll

DU SKA KUNNA

 • Rita och beskriva mönster och talföljder
 • Läsa av, tolka och rita koordinatsystem, koordinater, diagram, grafer samt olika typer av samband och funktioner
 • Använda formler i olika sammanhang
 • Förstå och använda begreppen inom arbetsområdet

BEGREPP

 • Mönster
 • Aritmetisk talföljd
 • Geometrisk talföljd
 • Koordinatsystem
 • Koordinater
 • Origo och kvadranter
 • Diagram
 • Graf
 • Formel
 • Proportionalitet
 • Funktion

PLANERING

Vecka 42 - 48

Prov tisdag v.48

ORDLISTA

 • Mönster : en regelbundenhet som kan beskrivas med bilder, ord, tabell eller formel
 • Aritmetisk talföljd: en talföljd där differensen mellan ett tal och det föregående talet är lika
 • Geometrisk talföljd: en talföljd där kvoten mellan ett tal och det föregående talet är lika
 • Koordinatsystem: består av två tallinjer som kallas koordinataxlar (x-axeln är vågrät och y-axeln är lodrät)
 • Koordinat: en punkt i ett koordinatsystem som har ett x-värde och ett y-värde
 • Origo: nollpunkt för både x & y-axeln och har koordinaten (0,0)
 • Kvadrant: delar in koordinatsystemet i fyra delar
 • Diagram: ett koordinatsystem med storheter (ex. vikt och kostnad) på koordinataxlarna
 • Graf: värden som prickas in i ett diagram och sammanbinds med en linje
 • Formel: ett samband skrivet med matematiska symboler
 • Funktion: en regel som beskriver ett samband mellan variabler, y är en funktion av x om det till varje värde på x finn exakt ett värde på y
 • Proportionalitet: en funktion där grafen är en rät linje som går genom origo

Uppgifter

 • Mönster

 • Koordinatsystem

 • Funktioner

 • Formler

 • Skritfligt prov på avsnittet mönster och samband - matematik

Matriser

Ma
Mönster och samband årskurs 8 HT 2017

Nivå 1
Nivå 1
Du ska i huvudsak
Nivå 2
Du ska relativt väl
Nivå 3
Du ska på ett mycket väl fungerade sätt
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Ma
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav
Att kunna lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Kunna till viss del bedöma rimligheten i svaret. Kunna använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
Att kunna lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Kunna växla mellan dina lösningar. Kunna med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. Kunna lösa problem i flera steg inom avsnittet.
Att kunna lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Kunna växla mellan dessa uttrycksformer och motivera dina tillvägagångssätt. Kunna med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. Kunna lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen.
 • Ma
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav
Förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet (se ordlista).
Förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
Förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Metoder
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Ma
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav
Kunna se olika mönster och talföljder i enklare konstruktioner/figurer samt beskriva dessa med ord. Ex. Vilket tal kommer näst i talföljden: 1, 3, 7, 15?
Beskriva mönster och talföljder med formler.
Kunna behärska olika metoder för att lösa svårare problem. Motiverar och väljer metod efter vilket problem som ska lösas. Kunna använda kunskaper och metoder från olika delar av matematiken ex. algebra, geometri, bråk, procent, statistik när du löser olika typer av problem.
 • Ma
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav
Kunna rita koordinatsystem, koordinater och diagram med en godtagbar metod, där t.ex. ett mindre fel kan få förekomma gällande gradering eller rubrik på axlarna.
Kunna rita koordinatsystem, koordinater och diagram med värden uppritade på korrekt sätt och att sätta ut vad axlarna visar.
 • Ma
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav
Kunna läsa av och tolka koordinatsystem, diagram och dess koordinater/värden.
Kunna metoder för att lösa olika uppgifter gällande koordinatsystem och olika typer av diagram.
 • Ma
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav
Kunna läsa av och förstå samband ur diagram t.ex. jämförpris, proportionalitet.
Kunna förstå och tolka olika samband och använda en lämplig metod kring hur man kan tolka dem.
 • Ma
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav
Kunna använda dig av formler i kända sammanhang, ex. formeln för cirkelns omkrets, hur sträckan beror av hastighet och tid s=v*t
Kunna använda och tolka olika typer av formler.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
 • Ma
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav
Förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området. Förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
Förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
Förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav
Redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Använda lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder. .
Redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Använda rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Att kunna föra ett resonemang kring problem samt uttrycka sig med matematiska begrepp och termer
Att muntligt kunna redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.