👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inflytande och delaktighet

Skapad 2018-10-16 13:42 i Gemensamt i Hörby Hörby
Förskola
Vårt utvecklingsområde under läsåret 18/19 är inflytande och delaktighet; frågan är inte om, utan hur arbetar vi med detta? För att sammanfatta synen på arbetet med barns inflytande i förskolan kan man säga att man vet hur viktigt det är men också att det kan vara ganska knepigt. Det står klart och tydligt i både Barnkonventionen och i förskolans läroplan att man ska arbeta med detta, och frågan är hur och vilken kvalitet som präglar verksamheterna inom ramen för inflytande och delaktighet. I Barnkonventionen, som blir svensk lag 2020, står det att barns åsikter ska respekteras och tillskrivas betydelse. Barn har rätt att tänka själva och rätt att bli hörda, de har rätt att få sina krav bedömda, särskilt i frågor som rör dem själva.

Innehåll

 

I våra verksamheter sker inflytande och delaktighet hela tiden, vilken jag kan se i arbetet som sker. Däremot varierar graden och kvaliteten av inflytandet. Demokratiska processer sker i verksamheterna, och pedagogerna ser det som positivt att ge barnen utrymme för egna tankar och idéer. Inflytande handlar om att barnet får möjlighet att göra sådant som det själv vill göra, och om att få komma till tals och bli delaktig i ett sammanhang tillsammans med andra. Delaktighet är inte riktigt samma sak, och kan tolkas som att man deltar i något som andra har bestämt utan att själv haft något inflytande.

Syfte: att utveckla arbetet med inflytande och delaktighet på Regnbågen och Skogsgläntan. 

Förväntad utveckling: att barn i alla åldrar har inflytande över sin vardag på förskolan, och känner sig delaktiga.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016