👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2018-10-16 16:02 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Geometri

Innehåll

Planering matematik kap 2 Geometri åk 9

För att nå E ska du kunna:
att det finns olika typer av vinklar och kunna göra beräkningar utifrån dem

Vad Pythagoras sats innebär och att använda dig av den

Utföra beräkningar med längd-, area- och volymskala

Begreppet likformighet och kunna utföra beräkningar med hjälp av likformighet

Begreppen spegelsymmetri och rotationssymmetri

 

I röd kurs får du lära dig mer om:

Vinklar

Pythagoras sats

Rymddiagonalen

Skala och likformighetVecka

Lektion nr 1
Tisdag

Lektion nr 2
Torsdag

Lektion nr 3
Fredag

Veckans beting

Läxor
Alla gör 7 uppgifter.

40

Intro
Vinklar Uppg
1-9

Utgår Orientering
Vi använder Onsdagens NO lektion till matte
Pythagoras sats Uppg 10-15

Genomgång av prov kap 1

à
15

 

41

Reparation
Kap 1

Pythagoras
Uppg 16-23

Läxan rättas
Skala
Uppg 24-33

à
33

Rep 6 Sid 299

42

Längd-,area- och volymskala
Uppg 34-40

HEMSTUDIEDAG

Likformighet
Uppg 41-48

Läxan rättas
Likformighet Uppg 49-56

à
56

Rep 7 Sid 300

43

Symmetri
Uppg 57-62

2 lektioner NO och matte
fm: Arbeta tillsammans Sid 70-71
em: Diagnos

Utgår p.g.a.
FN-dagen

à
Diagnosen klar

 


Höstlov, vi vilar!

 

 

 

Vecka

Lektion nr 1
Tisdag

Lektion nr 2
Torsdag

Lektion nr 3
Fredag

Veckans beting

Läxor
Alla gör 7 uppgifter.

45

Förberedelser
NP muntligt

à

Läxan rättas
à

Väl förberedd
Inför NP

Rep 8 sid 301

46

Röd/ blå kurs

Röd/ blå kurs

NP matte muntligt
Röd/ blå kurs

 

 

47

Röd/ blå kurs

Röd/ blå kurs

Grön föreläsning

Väl förberedd
Inför prov

 

48

Prov A-del

 

Prov B-del

OBS! 1 prov med två delar

 

 

 

 

 

Uppslaget sid 70-71 samt 91
Sammanfattning sid 94-95

Svarta sidorna sid 92-93

Verktygslådan sid 319-324

 

Läxhjälp onsdag 13.55-14.55 (9B torsdag 13.45-14.40)

Extramatte torsdagar 15.40-16.55 eller så länge vi orkar

 

Du kan när som helst göra diagnosen i förtid men jag rekommenderar att du göra några uppgifter på varje sida först så att du är säker på omfattningen av denna kurs.

Jag rekommenderar dig att följa planeringen. Det är ok att ligga före i planeringen men det är inte ok att hamna efter. Använd läxhjälp, extramatte till att ligga i fas med planeringen. /MagnusMatteförmågorna

Problemlösning (P)- hur väl eleven använder samband och generaliseringar. Val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl eleven kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.

Begrepp (B)-      i vilken grad eleverna visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.

Metoder (M)-      Kvaliteten på metoder eleven använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs. Med metod menas genomförande av metod/procedur.

Resonemang (R)- Kvaliteten på elevens slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.

Kommunikation (K)- Kvaliteten på elevens redovisning och hur väl eleven använder matematiskt språk och
                             uttrycksformer.

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik geometri år 9

Eleven ska utveckla förmågan att...
Ny nivå 0
Har ännu ej nått upp till lägsta kunskapskravet
Nivå 1
Kunskapskrav nivå E
Nivå 2
Kunskapskrav nivå C
Nivå 3
Kunskapskrav nivå A
...formulera och lösa problem med hjälp av matematik problemlösning
Eleven kan ännu inte lösa olika problem i bekanta situationer på i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan ännu ej bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
...värdera valda strategier och metoder, problemlösning
Eleven kan ännu ej föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ännu ej bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
... beskriva, analysera och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Eleven har ännu ej grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Eleven kan ännu inte beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
… hantera procedurer och lösa rutinuppgifter Metod och beräkning
Eleven kan ännu inte välja och använda i matematiska metoder, för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.
… föra, följa och värdera matematiska resonemang Resonemang och kommunikation
Eleven kan ännu inte redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
…att kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer Resonemang och kommunikation
I redovisningar och diskussioner kan eleven ännu inte föra och följa matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.