Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3 Högadalsskolan

Skapad 2018-10-16 16:24 i Högadalsskolan Härryda
Vi vill öka barnens förmåga att läsa samt uttrycka sig i tal och skrift
Grundskola 3 Svenska
Kommer Asta, Bea och Cesar hitta skatten?

Innehåll

Vad ska vi lära oss i ämnet svenska?

Läsa olika typer av åldersanpassade texter med flyt.

Ta hjälp av olika lässtrategier för att öka förståelsen av olika texter.

Resonera kring budskapet i olika texter.

Skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslut.

Skriva faktatexter med hjälp av stödord.

Använda stor bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken.

Stava vanligt förekommande ord.

Bearbeta och förtydliga egna texter. 

Ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter när vi diskuterar i klassen. 

Söka information från exempelvis böcker, tidskrifter eller webbsidor. 

Granska information från olika källor (källkritik).


Syfte (varför ska vi lära oss)

För att kunna läsa samt uttrycka dig i tal och skrift.
För att kunna söka information från olika källor och värdera dessa.
För att kunna analysera skönlitteratur och andra texter.

Vilka förmågor kommer du få möjlighet att utveckla?

Förmågan att:

 • läsa och analysera olika texter
 • kommunicera i skrift
 • lyssna
 • kommunicera muntligt
 • anpassa ditt språk efter syfte, mottagare och sammanhang
 • förhålla dig källkritiskt

 
Arbetssätt

Du skall få:

läsa olika typer av texter.

utveckla din läsförståelse med hjälp av olika lässtrategier (Läsfixarna: Spågumman, Detektiven, Reportern, Cowboyen och Konstnären)

skriva enkla bokrecensioner.

skriva berättelser med hjälp av olika typer av tankekartor. 

skriva faktatexter med hjälp av stödord.

utveckla ditt ordförråd genom att bland annat lyssna på högläsning och använda lässtrategier. 

arbeta i Språkskrinet och träna ordklasser, stavning, alfabetisk ordning mm 

diskutera texter vi gemensamt har läst i klassen. 

söka fakta i böcker och på webben samt granska informationen. 

Elevinflytande

Du väljer själv dina böcker som du läser på morgonen. 

Du väljer ett område som du vill skriva en faktatext om.

Du väljer hur du vill söka information till din faktatext.

Du väljer handling, personer, platser mm som du skriver berättelser om.

 

Bedömning

Du kan:

läsa en bekant text med flyt samt använda lässtrategier på ett fungerande sätt.
förstå vad du läser samt återberätta handlingen i huvuddrag.
diskutera budskap i olika texter.
skriva läsligt för hand och med Ipad.
använda stor bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken i din skrift.
stava vanligt förekommande ord.
söka information samt återge delar av informationen.
använda ord i rätt sammanhang.
bearbeta och förtydliga dina egna texter. 
ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter när vi diskuterar i klassen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: