👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsmatris - Barns Inflytande utifrån arbetsplan för Torget

Skapad 2018-10-16 19:47 i Solbacka förskola Norrtälje
Förskola
Torget är en mötesplats på förskolan och här finns goda förutsättningar att visa på vårt gemensamma ansvar och inflytande då det är allas gemensamma miljö på förskolan. Vi har även god tillgång till digitala verktyg som här får rollen som verktyg för att nå övriga mål, men i och med detta även plats för att barnen ska få utveckla sin förmåga att använda digitala verktyg med fokus på att producera (ha inflytande) med hjälp av dessa.

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?    

 • Undervisningen på torget vänder sig till barnen på förskolans tre äldrebarnsavdelningar. Erfarenheterna och kunskaperna är spridda, varför de enskilda undervisningstillfällena ofta planeras i samråd med pedagoger på respektive avdelning och/eller med en uppstart som på något sätt synliggör barnens erfarenheter/kunskaper.

Syfte och mål       

 • Barnens inflytande är en central del för att uppnå mål under barnens hela vistelsetid under dagen.
 •  Att barnen ska veta att de har möjlighet att påverka.
 • När barnen är bekväma med/behärskar digitala verktyg har de ytterligare ett verktyg för att lära, utforska och undersöka. Att lära sig det digitala språket skapar förutsättning för egna initiativ och inflytande.
 •  Alla barn på förskolan ska känna att Torget är "deras" och en tillgång, en plats där vi kan vara kreativa, utforskande och lära tillsammans. Under läsårets början behöver alla barn bekanta sig med Torget, miljön, rutiner, ansvar och möjligheter. Om man vet vad man har för möjligheter att påverka och ha inflytande har man förutsättningar att uttrycka när man vill använda dessa möjligheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Vi vill att barnen ska förstå                  

 • att de kan och ska ha inflytande på sin vardag, påverka planering av aktiviteter och förändringar miljön.           
 • sin möjlighet att vara delaktiga och att de ska utveckla en ansvarskänsla för vårt gemensamma miljö, vårt material och för varandras väl i utbildningen.        
 • att de kan använda digitala verktyg för att utforska, undersöka och producera (ha inflytande).

Vi vill att barnen ska utveckla förmågan  

 • att delta tillsammans med vuxna och kamrater i planering, genomförande och utvärderingar i projektprocesser.          
 • att använda och agera som producenter med de digitala verktygen.    
 • att uttrycka sina intressen och önskemål.

Vi har nått målen 

 • när barnen tar egna initiativ till aktiviteter, ser möjligheten att använda rummet, materialet eller de digitala verktygen i sitt lärande, undersökande och utforskande och sin lek.         
 • när de själva föreslår förändringar, aktiviteter och vi kan se att de vet att de kan påverka, att de har inflytande.             
 • när barnen i första hand agerar som producenter och inte som konsumenter, när de använder de digitala verktygen för att skapa och när de tar egna initiativ.  
 • när barnen själva ansvarar för vår gemensamma miljö och stöttar varandra i detta. 

Genomförande  

 • Med en tydlig miljö skapas förutsättning för barnen att orientera sig, hitta och hålla ordning.   
 • Utifrån samtal vid introduktionsträff på Torget samlas barnens tankar kring vad de vill göra och hur de vill förbättra miljön på Torget. Planering och olika uppdrag planeras utifrån detta och dokumenteras för att synliggöra barnens inflytande på aktiviteter och i miljön i syfte att medvetandegöra barnen kring vilket inflytande de har på sin förskola och i förlängningen i livet.        
 • På arbetslagsreflektioner planeras aktiviteter kopplat till projekten, dvs utifrån barnens intressen och pågående arbete.  
 • Avdelningarnas projekt synliggörs i Torget-miljön. Ett av fem fönster per avdelning får vara "Exklusiv exponeringsyta". Barnen ansvarar i dialog med pedagogerna för vad som ska finnas i fönstren.  
 • Aktiviteter där digitala verktyg planeras såväl med koppling till projekten som i fristående undervisningstillfällen för att bredda barnens kunskaper kring hur dessa kan användas.          
 • Uppdrag med projektrubriken "Jag vill göra tillsammans!" erbjuds med jämna mellanrum till avdelningarna eller på Torget,

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016