👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektriska kretsar, åk 5, ht 2018

Skapad 2018-10-16 20:49 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Vad är statisk elektricitet? Hur får man en lampa att lysa? Hur får man flera lampor att lysa? Vad är det som gör att en lampa kan lysa? Är elektricitet farligt? Vad använder vi el till? Detta är några av de frågor vi ska arbeta med under kommande veckor i arbetsområdet "elektriska kretsar"

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen inom kunskapsområdet "elektriska kretsar" är att du ska

 • kunna förklara begreppen statisk elektricitet, elektrisk ström, seriekoppling, parallellkoppling,  ledare, isolator, sluten krets och öppen krets,
 • kunna få en lampa att lysa med hjälp av batteri och sladdar,
 • veta vad som krävs för att en elektrisk krets ska fungera,
 • kunna genomföra och dokumentera enkla el-experiment och
 • känna till någon uppfinning/uppfinnare som haft betydelse för elektricitetens utveckling.

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med följande:

 • atomens uppbyggnad
 • vad statisk elektricitet är och hur det uppstår
 • elektricitet i naturen
 • vad elektrisk ström är
 • glödlampans och batteriets delar
 • elektriska kretsar; seriekoppling och parallellkoppling
 • elektriska symboler och kopplingsschema
 • vad som leder ström; ledare och isolatorer
 • konstruera någon teknisk lösning
 • uppfinnare/uppfinningar som har haft betydelse för elektricitetens utveckling
 • elektricitet i hemmet t.ex. elframställning, elanvändning och resurssparande.

Följande centrala innehåll ur kursplanen för fysik och teknik kommer vi att beröra:

Hur?

Undervisningen kommer att bestå av...

 • arbete individuellt, par och helklass
 • film
 • genomföra, dokumentera och utvärdera enkla undersökningar/experiment
 • genomgångar
 • läsa faktatexter
 • samtal och diskussion i mindre grupp och i helklass
 • skriva faktatexter
 • söka fakta

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att...

göra undersökningar och tekniska konstruktioner
Du ska kunna delta aktivt i undersökningar/konstruktioner vi gör. Du ska kunna följa en instruktion och självständigt hitta lösningar under arbetets gång. Du ska kunna värdera, dra slutsatser samt dokumentera arbetet med bild eller text.

beskriva begrepp, modeller och teorier,
Du ska kunna redogöra för begreppen statisk elektricitet, elektrisk ström, seriekoppling, parallellkoppling, ledare, isolator, sluten krets och öppen krets. Du ska kunna beskriva hur du kan få en lampa att lysa med hjälp av ett batteri och sladdar. Du ska även kunna förklara vad som behövs för att en elektrisk krets ska fungera. 

använda dina kunskaper för att identifiera, värdera och analysera information, kunna kommunicera och ta ställning.
Du ska kunna söka och hitta information om uppfinnare/uppfinningar i olika källor. Denna fakta ska du därefter kunna beskriva och förklara muntligt, skriftligt eller med bild. Du ska kunna föra ett resonemang och göra en muntlig redovisning av den fakta du har inhämtat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6