Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - läromedel ZickZack

Skapad 2018-10-17 11:21 i Gruvrisskolan Falun
I arbetsområdet med argumenterande text får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Argumenterande texter är avsedda att påverka och övertyga läsaren (mottagaren).

Innehåll

Syfte

Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga.
Du ska utveckla förmågan att:

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med argumenterande text ska du :

1. Förstå syftet/meningen med en argumenterande text. (Förkunskap/förförståelse)
2. Lära dig hur en argumenterande texts är uppbyggd, hur man presenterar en åsikt och ett eller flera argument.  (Steg 1)
3. Lära dig hur man använder språket för påverka någon. (Steg 2)
3. Öva på det du lärt dig i steg 1-2 samt tillsammans i klass/grupp skriva en argumenterande text. (Steg 3)
4. På egen hand kunna planera och skriva en argumentation. (Steg 4)

Arbetssätt

Förförståelse/förkunskaper: Klassen läser, argumenterande texter i t. ex tidningar och genomför muntliga debatter för att lära känna igen det argumenterande språket.

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen den argumenterande textens innehåll, syfte och struktur.

Steg 2: Du kommer att i grupp få arbeta med de språkliga drag som används för att påverka, som retoriska frågor, känsloladdat språk, överdrifter, upprepningar osv. Du får lära dig att använda olika sambandsord och fraser för att strukturera argumenten samt skriva ihop kortare meningar till längre.

Steg 3: Du kommer att enskilt och i grupp få läsa och jämföra texter för att se hur effektiva/ineffektiva de är. Gruppen skriver tillsammans en text där du få använda de kunskaper du tidigare lärt dig i steg 1-2.

Steg 4: Nu ska du få planera och på egen hand skriva en argumenterande text där du visar den kunskap du lärt dig i steg 1-3. Texten ska bearbetas och redovisas.

Slutligen bedömmer du din argumenterande text 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att:
- förstå syftet med en argumenterande text
- kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.
- kunna använda strukturen för en argumenterande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en argumenterande text.

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella argumenterande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

Uppgifter

 • Min argumentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text - läromedel ZickZack

Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Syfte
Tränar på att förstå varför man skriver argumenterande texter.
Förstår att argumenterande texter kan skrivas i olika sammanhang. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att skrivandet kan vara ett verktyg för att påverka. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Innehåll
En åsikt presenteras men texten är inte begriplig.
Innehållet är tydligt och en åsikt med flertalet argument presenteras.
Innehållet är tydligt och en tydlig åsikt med flera underbyggda argument presenteras. Texten innehåller även motargument.

Struktur

Textens uppbyggnad med inledning, argument och avslutning.
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Inledning
Skriver en inledning med endast en personlig åsikt, "jag tycker..."
Skriver en inledning med en tydlig ståndpunkt som kommer föras fram.
Skriver en inledning som ger bakgrund och tydligt presenterar ståndpunkten.
Argument
Presenterar endast ett argument för sin åsikt.
Ger flera argument men saknar logisk ordning av dem.
Ger argument i logisk ordning, inkluderar detaljer för att underbygga argumenten. (använder flera olika knep för att skriva argumenten)
Avslutning/sammanfattning
Saknar avslutning/sammanfattning.
Avslutar med en personlig åsikt eller återkoppling till åsikten.
Summerar med ett stycke som återger det väsentliga i argumentationen.

Språkliga drag

Textens språkliga drag som sambandsord, tempus och ordval.
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Textbindning
Skriver enkla korta meningar utifrån sitt eget perspektiv.
Använder enkla sambandsord för att binda ihop meningar och utveckla argumenten, t.ex. och, sen, men, eftersom, för att...
Utvecklar textbindningen genom att använda sambandsord som tar in ett annat perspektiv, t.ex. även om, å andra sidan...
Tempus
- presens (uttrycker något som händer nu)
Blandar olika tempus.
Använder presens relativt konsekvent.
Använder presens konsekvent.
ordval
Ordvalet är enkelt och talspråkligt.
Börjar använda adjektiv och adverb.
Använder adjektiv och adverb för att göra texten mer effektiv.

Kamratrespons

 • Sv  4-6   Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Ge och ta respons
Du tränar på att läsa andras texter och ge enkla tips om vad som kan förbättras med hjälp av en checklista.
Du kan läsa andras texter och kan ge enkla tips på förbättring av texten med hjälp av en checklista.
Du kan läsa andras texter och kan ge flera tydliga tips på förbättring av text med hjälp av en checklista.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: