👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa planering år 4-6

Skapad 2018-10-17 11:26 i Kattarps skola Helsingborg
Planering i Idrott och hälsa år 4-6 15/16
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviter och en hälsosam livsstil är mycket viktigt för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Att kunna samarbeta och att utvecklas som människa tillsammans med andra är viktiga mål.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla.........

 • din rörelseförmåga i takt och rytm genom lekar, danser och rörelser till musik.
 • din förmåga att utöva olika slags fysiska aktivteter.
 • din rörelseförmåga i olika lekar och spel med varierande mönster av sammansatta grundformer.
 • din samarbetsförmåga och respekt för andra i spel, lekar och naturvistelser.
 • din förmåga att samtala med ord och begrepp om våra upplevelser.
 • din förmåga att orientera i vår närmiljö med hjälp av enkla kartor.
 • kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.
 • din förmåga att simma i  mag- och ryggläge, (kunskapskrav i år 6 kunna simma 200 meter varav 50 meter rygg).
 • god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga
 • kunskaper om Allemansrätten.
 • förståelse för hur man beter sig vid vatten vid olika årstider.
 • din förmåga att vistas och leka lekar i utemiljöer och naturen under olika årstider.

 

Undervisningens innehåll

 Vi kommer att:

 • prova olika redskapsbanor, lekar och spel som i sig tränar samarbete, styrka, balans och smidighet, såväl inomhus som utomhus.
 • röra oss i takt till olika sorters musik och rytmik  där du tränar din koordinationsförmåga och taktkänsla.
 • att orientera med hjälp av  olika kartor, i idrottssalen, på skolgården och i närområdet runt skolan .
 • diskutera grunderna i Allemansrätten och tar hjälp av litteratur och filmer. 
 • samtala och resonera om våra upplevelser av aktiviteter och om idrottens påverkan på vår hälsa.
 • bearbeta begreppet hälsa och hur man förebygger skador.
 • tillsammans  diskutera hur vi kan utveckla aktiviteterna för att utmana oss själva. 
 • lära oss HLR
 • simma och hantera nödsituationer vid vatten.

 

Detta kommer att bedömas......

   • din förmåga att  delta i lekar och spel med sammansatta motoriska rörelse
   • din förmåga att anpassa dina rörelser till aktiviteter
   • din förmåga att röra dig i takt och rytm
   • din förmåga att visa och  beskriva hur man kan göra för att inte skada sig själv eller andra vid lekar, spel  och idrotter
   • din förmåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden  och allemansrättens regler
   • din förmåga att orientera
   • ditt hänsynstagande såväl vid inomhus- som utomhusaktiviteter.
   • din förmåga att simma
   • på vilket sätt du kan beskriva och förklara hur du upplevt aktiviteter och  hur aktiviteter kan påverka din hälsa och din kropp
   • din förmåga att hantera nödsituationer

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
DELTA I AKTIVITETER/RÖRELSE
Använda sin kropp i olika aktiviteter och rörelser.
 • Idh
Deltar men har behov av tydliga instruktioner för hur du anpassar dina rörelser i olika aktiviteter. Tex. Bollspel- utför enskilda moment ex. studsa , passa och fånga.
Deltar och försöker på egen hand utföra och anpassa dina rörelser i olika aktivitet. Behov av tydliga instruktioner. Tex. Utför enskilda moment i övningssammanhang.
Deltar, utför och anpassa rörelser i olika kända aktiviteter och situationer Tex. Utför enskilda moment i spelsituationer.
Deltar och utför rörelser i olika aktiviteter och situationer. Är väl medveten om olika rörelsemöster anpassade till olika moment och situationer Tex. Använder sina kunskaper i spel och bidra till att spelet utvecklas.
PLANERA, GENOMFÖRA OCH VÄRDERA AKTIVITETER/RÖRELSER
Deltar och genomför idrotter och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh
Genomför med handledning kända idrotter och andra fysiska aktiviteter utifrån tydliga instruktioner. Behöver hjälp för att genomföra aktiviteterna. Gör val men har svårt att berätta varför du har gjort just dessa val.
Genomför med handledning kända idrotter och andra fysiska aktiviteter. Har egna idéer om vad du vill göra och hur det kan genomföras. Gör till viss del egna val och motiverar dessa.
Genomför och värderar kända idrotter och andra fysiska aktiviteter. Har egna idéer, förklarar dem och tar egna initiativ till lösningar under genomförandet. Gör egna val och förklara dem.
Genomför och värderar olika idrotter och andra fysiska aktiviteter. Förklarar tydligt dina tankar och förklarar hur de kan genomföras. Motivera dina val. Ser för- och nackdelar med dina val och provar nya sätt när problem uppstår.
Samtalar kring idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika sätt att se på hälsa, rörelse och livsstil.
Deltar i samtal kring hur olika val av idrott och andra fysiska aktiviteter av påverkar hälsa, rörelse och livsstil.
Deltar i samtal kring hur olika val av idrott och andra fysiska aktiviteter av påverkar hälsa, rörelse och livsstil. Ger konkreta exempel och förklarar på ett enkelt sätt hur olika val påverkar t.ex. hälsan (hur man mår).
Deltar i samtal kring hur olika val av idrott och andra fysiska aktiviteter av påverkar hälsa, rörelse och livsstil. Ger exempel och förklarar på ett tydligt sätt hur olika val påverkar t.ex. hälsan (hur man mår).
Deltar i samtal kring hur olika val av idrott och andra fysiska aktiviteter av påverkar hälsa, rörelse och livsstil. Förklarar på ett tydligt sätt hur olika val påverkar t.ex. hälsan. Förklarar tydligt sambandet mellan t.ex. rörelse, mat och hälsan (hur man mår).
GENOMFÖRA OCH ANPASSA
Utevistelse och friluftsliv
 • Idh
Deltar i olika aktiviteter i natur och utemiljö. Behöver hjälp med att genomföra och anpassa efter situationen t.ex. resonera kring lämpligt val av kläder och material. Är i behov av tydliga instruktioner kopplat till aktiviteten.
Deltar i olika kända aktiviteter i natur och utemiljö. Genomför och anpassar efter situationen. Visar på förståelse genom att t.ex. ge exempel på lämpligt val av kläder och material kopplat till aktiviteter som man deltagit i tidigare.
Deltar i aktiviteter i natur och utemiljö. Genomför och anpassar efter situationen t.ex. förklarar vilka val av kläder och material som är lämpliga kopplat till aktiviteten.
...
FÖREBYGGA RISKER OCH HANTERA NÖDSITUATIONER
Förebygga kroppsskador. Hantera nödsituationer på land och i vatten
 • Idh
Behöver stöd och hjälp med att förstå hur man undviker skador i lek spel och idrott.
Beskriver hur man förebygger risker att skada sig och andra vid lek, spel och idrott genom att ge enkla tydliga exempel från väl kända situationer.
Beskriver hur man förebygger risker att skada sig och andra vid lek, spel och idrott i kända situationer. Ger enkla exempel och förklarar kopplingen mellan det man gör och skaderisken eller varför det hindrar att man skadar sig.
Beskriver hur man förebygger risker att skada sig och andra vid lek, spel och idrott. Använder sina kunskaper och erfarenheter även i nya situationer. Ger exempel och förklarar kopplingen mellan det man gör och skaderisken eller varför det hindrar att man skadar sig..
Är medveten om hur nödsituationer kan förhindras, men behöver hjälp när du ska visa hur man kan göra i en nödsituation (tex "förlängda armen" vid nödsituation i vatten)
Är medveten om hur nödsituationer kan förhindras, men behöver viss hjälp när du ska visa hur man kan göra (tex "förlängda armen" vid nödsituation i vatten).
Är medveten om hur nödsituationer kan förhindras. Förklara och visa hur det kan gå till i en nödsituation (tex "förlängda armen" vid nödsituation i vatten).
Är väl medveten om hur nödsituationer kan förhindras. Förklara och visa med säkerhet hur det kan gå till i en nödsituation (tex "förlängda armen" vid nödsituation i vatten).