Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vallmon Språk och kommunikation 18/19

Skapad 2018-10-17 12:53 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Mål: Vad vill vi att barnen skall få erfara?

Barnen ska vara omgivna av böcker och litterära illustrationer

Vi vill att högläsning blir en bekant och trygg aktivitet som barnen värdesätter högt

Vi vill att barnen får uppleva en kommunikativ miljö där barnens lek, kroppslighet och delaktighet främjas

Pedagogerna ska agera läsande förebilder

Vi önskar att barnen som är flerspråkiga ges möjlighet att erfara sitt modersmål och känna stolthet över det

Skapa ett intresse hos barnen för det skrivna språket och dess möjligheter

 

Metod: Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi försöker göra vår miljö så attraktiv och lockande som möjligt genom att tillföra exempelvis kokböcker i vår hemvrå, konstruktions böcker i bygghörnan etc. 

Månadens bok/böcker

Vi läser i smågrupper flera dagar i veckan för alla åldrar

Vi arbetar med temasagor både läser ,dramatiserar och skapar kring sagan

Sång och rörelselekar samt spela spel

Genom gemensamma aktiviteter i huset möter barnen olika språk i form av sång, musik och sagor

Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

Vi försöker vara lyhörda för barnens intressen och tillsammans med dom låna böcker i bokbussen. Vi använder bilder där barnen ges möjligheter att fördjupa dialogen och byta erfarenheter med varandra. Ibland har barnen haft med sig egna böcker hemifrån som vi läst tillsammans. Vi har även leksakssamlingar där barnen har fått berätta om sina leksaker.

 

 

 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas? 

Utvärdering juni -19

Våra smågrupper med läsning har fungerat väl, barnen har visat ett stort intresse för bokläsning. Detta tror vi beror på att vi som pedagoger blivit mer medvetna om oss själva som läsande förebilder. Vi har också gett oss själva tid att förbereda läsningen bättre, då detta varit en del av vår utbildning inom läslyftet som alla pedagoger genomgått. Till de yngre barnen har vi använt konkret material och flanosagor. Vi har haft 4 böcker ur vår temabok som vi jobbat extra med, både genom drama och skapande. Dramatisering av sagan om vanten skedde tex ute i skogen. Det man lär med kropp och sinnen är den kunskap man minns. Att barnen varit delaktiga i bokvalen genom bokbussen har också gjort att deras intressen tagits tillvara. Vi har spelat en del bildmemory då det varit ett roligt sätt att utöka sitt ord och begreppsförråd. Vi har lekt ex. Kims lek där vi  tränat ord och minne samt turtagning som är A och O för den begynnande kommunikationen. Viktigt för oss har också varit att ge barnen mycket tid för samtal i rutinsituationer där fraser och ord upprepas flera gånger och varje dag. Det som varit utmanande för oss är att vi i dom lokaler vi befinner oss i ej kunnat dokumentera på väggar som vi velat. Svårt har också varit att ha böcker framme i den utsträckning vi velat.  Flera av barnen har i perioder under året visat ett intresse för skriftspråket och då har vi naturligtvis uppmuntrat det och tillfört material. Bokstavslandet har varit kul och lärorikt att se på tv. Vi har under året gemensamt i huset uppmärksammat alla dom olika modersmål som finns på vår enhet genom, sång, sagor, musik, karneval, FNs barnkonvention, barnens dag och alla hjärtans dag är några dagar vi uppmärksammat. Här har föräldrarna varit delaktiga genom att ge oss ord för ex. kärlek på sitt modersmål. Barnen visar ett stort intresse för andra språk och ord de lärt sig används på ett lekfullt sätt i gruppen. Vi har även haft veckans tecken under våren. Barnen har haft ett skiftande intresse för det men vi tänker fortsätta till hösten på ett eller annat sätt.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: