Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Matematik HT-18

Skapad 2018-10-17 14:16 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
En övergripande LPP över ämnet matematik i grundsärskolan åk 7-9. För särskilda arbetsområden en separat LPP.

Innehåll

Tidsperiod

Höstterminen 2018

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • lösa matematiska problem,
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.                (LSär-11)

 

Centralt innehåll

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Taluppfattning och tals användning

 • Naturliga tal och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
 • Naturliga tal och enkla tal i decimal- och bråkform. Hur de uttrycks och visas med ord, konkreta material, symboler och bilder samt på tallinje.
 • Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.
 • Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Tal i decimal- och bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Negativa tal och deras användning i konkreta och vardagliga situationer, till exempel vid mätning av temperatur.
 • Begreppet procent och hur det används och uttrycks.
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.

Algebra

 • Hur symboler kan användas för att beteckna till exempel förflyttning eller ett obekant tal.
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Tid och pengar

 • Enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.
 • Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.
 • Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt.

Sannolikhet och statistik

 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Undersökningar i olika situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.

Geometri

 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
 • Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.
 • Proportionella samband samt enkel förstoring och förminskning.
 • Geometriska mönster och hur de kan konstrueras.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.

 

 
 
 
                                                                                                   (LSär-11)

Mål – Vad ska jag lära mig?

·       Få en uppfattning om strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer

·       Bli säker på tallinjen och talens grannar inom talområdet 0-100 (vidare 0-1000)

·       Bli säker på antalsuppfattning inom talorådet 0-100  (vidare o-1000)

·       Bli säker på begreppen addition, subtraktion och multiplikation.

·       Få en uppfattning om olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.

·        Bli säker på pengars värde och användning och hur de växlas samt få en uppfattning om digitala betalningssätt.

 

Undervisning – Vad ska vi göra för att nå målen?

·       Genom att arbeta i bänken i matteböcker, Mattegruvan eller annat material

·       Genom att arbeta med mycket praktisk matematik, med plockmaterial och genom att användas oss själva som redskap så ska vi nå målen.

·       Genom att spela olika matematiska spel

·       Genom att prata mycket om matematiska begrepp

·       Genom att klippa och klistra och prata om geometriska former

·       Genom att anpassa material, böcker och undervisning efter den nivå som varje elev befinner sig på.

·       Genom att arbeta med appar på iPad och andra digitaliserade hjälpmedel

Vi kVi kommer att arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genom arbetsuppgifter och arbetssätt från SKUA. 

·       Genom att vi ibland arbetar i teman för att fördjupa kunskapen inom ett område. Se separat LPP.

 

Förmågorna – The Big 5

Analysförmågan övar vi när vi resonerar kring hur vi har arbetat med matematiken. Hur fick det resultat vi fick? Kunde vi ha gjort på något annat sätt?

Den kommunikativa förmågan övar vi när vi pratar matematik på lektionerna. Vi räknar högt tillsammans, diskuterar olika lösningar och resultat.

Begreppsförmågan tränar vi när vi använder oss av de matematiska begreppen, som addition, subtraktion, tallinje, geometri, kvadrat, cirkel, lika med…

Procedurförmågan tränas när vi löser en uppgift, går på tallinjen, spelar ett spel osv…

Den metakognitiva förmågan tränas när vi pratar om vad vi har lärt oss och hur vi lärde oss det.

 

 

 

Undervisningen

Eleverna i gruppen har kommit olika långt i matematiken. Därför kommer mycket fokus ligga på matematikböckerna den här terminen där alla elever själva kommer att kunna arbeta i sin takt och med det som eleven själv behöver utveckla.

Under hela terminen så övar vi på begreppen addition (lägga till), subtraktion (dra ifrån), multiplikation(gånger). Vi tränar också på olika sätt att uppskatta och mäta tid som tex klockan samt pengars värde och användning och hur de växlas.

 

Bedömning

Bedömningen kommer främst att ske formativt genom en till en-arbete med lärare/pedagogisk personal och elev. I bänkjobbet kan vi tillsammans med eleven resonera om målet med undervisningen samt visa på hur eleven utvecklas.

Bedömningen sker också summativt när vi gör en sammanställning av elevernas lärande. Vid till exempel betygsättning och inför IUP-samtal.

 

Bedömningsmatriser kommer att användas, dessa kopplas till planeringen i Unikum.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: